28 Ekim 2016 Cuma
 • Diyarbakır14 °C
 • İstanbul12 °C
 • Ankara8 °C
 • Antalya18 °C
 • İzmir15 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  127,004
  %1.19
 • Dolar
  3,1105
  %0.78
 • Euro
  3,3880
  %0.61
Av.Bülent AKÇADAĞ


Kredi Kart Borçlarına İlişkin Yasa Yürürlüğe Girdi

12 Temmuz 2009 13:45

Değerli diyarinsesi.org okuyucuları;

Bundan sonra bu köşede sizlerle olacağım.

Site yöneticilerinin bana ayırdığı bu köşeden, genelde dünyanın ve ülkemizin, özelde ise şehrimizde gündem oluşturan konular hakkında yazılarım yayınlanacaktır. Ayrıca sitemize giren siz değerli okuyucularımızın hukuki sorunlarının çözüm yolları hakkında arayışlarımız/çalışmalarımız olacaktır.

 

Hukuki anlamda yaşadığınız sorunları bana, bilgi@akcadaghukuk.com adresinden ulaştırmanız halinde, elimizden geldiğince sıkıntılarınızı aşmanızda yardımcı olmaya çalışacağız.

 

Değerli okuyucular; Bildiğiniz üzere şuan ülkemizin başlıca sorunlarından biri ekonomik kriz ve “kredi kart borçları”dır. Ekonomik krizin etkisiyle harcamalarını kredi kartları üzerinden yapan vatandaş, yapmış olduğu harcamaları ödeyemeyince de icra takipleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum son birkaç yılda çığ gibi büyümüş ve önlenemez bir hal almıştır. Bu gelişmeler karşısında hükümet bir takım projelerle her üç kişiden birinin sorunu olan kredi kart borçlarına ilişkin iyileştirme projesi hazırlamıştır. Söz konusu kanun bugün itibariyle Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde birçok kişiyi yakından ilgilendiren kanun metni aynen şöyledir.

 

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun No. 5915 Kabul Tarihi: 24/6/2009MADDE 1 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Kurul, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının olumlu görüşünü alarak bu oranı yüzde kırka kadar arttırmaya, arttırdığı oranı yüzde yirmiye kadar düşürmeye veya belirtilen sınırlar dahilinde söz konusu oranı kart hamili grupları itibarıyla farklılaştırmaya yetkilidir. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz."MADDE 2 – 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."GEÇİCİ MADDE 5 – 31/5/2009 tarihi itibarıyla, kart çıkaran kuruluşlarca ya da varlık yönetim şirketlerince, kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde ilgili kredi kartını çıkaran kuruluşa ya da kuruluşun avukatlarına veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketine ya da ilgili şirketin yetkilendirdiği temsilcilerine yazılı olarak, güncel tebligat adreslerini de belirtmek suretiyle müracaat ederek, ikinci fıkrada belirlenen usule göre hesaplanacak borçlarını üçüncü fıkradaki koşullardan birine göre ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları şartıyla, icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde yirmibeşini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olurlar.31/5/2009 tarihi itibarıyla, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu ya da kart hamilinin anılan tarih itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış bulunan kredi kartı ana para borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcu 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarı hesaplanır.İkinci fıkraya göre hesaplanan ödeme planına esas borç tutarının müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde defaten ya da taksitler halinde ödenmesi durumunda herhangi bir ilave borç hesaplamasına gidilmez. Ancak, ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç   tutarı;a) 6 aylık vade için 1,04,b) 12 aylık vade için 1,08,c) 24 aylık vade için 1,18,d) 36 aylık vade için 1,26,ile çarpılarak hesaplanacak tutarın ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Vadeli ödemelerde ilk taksit  peşin olarak ödenir.Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı ancak, plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.Bu madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.Altı aylık vade de dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre, bir yıl içerisinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilir ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilebilir.Bankaların kredi kartı alacaklarını temlik almış olan varlık yönetim şirketleri de kredi kartı borçlularının talebi halinde, bu madde gereğince işlem yapmak zorundadırlar. Temlik alacaklıları da bu madde kapsamındaki alacaklarıyla ilgili olarak bankaların yararlandıkları harç muafiyetlerinden        yararlanırlar.Bu madde, Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez."MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yukarıda yazılı bulunan kanun metninden de anlaşılacağı üzere, “ne yazık ki dağ fare doğurmuştur”. Genel anlamda bir iyileştirme ve faiz affı beklenirken, bankaların lehine bir düzenleme ile sadece belli miktarlarda mahsubun yapıldığı ve tam anlamıyla bir “AF” olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu kısmi aftan faydalanabilmek için 31 Mayıs 2009 tarihi itibari ile hakkında icra takibi başlatılmış ve/veya ihtarname çekilmiş kişiler, kanunun yayınlanma tarihi olan 07.07.2009 tarihinden itibaren “60 gün” içerisinde başvuruda bulunarak borçlu oldukları miktar oranında yeniden ödeme planı isteyebilecekleri belirtilmiştir.

Kredi kart mağdurunun alacaklı banka ile yapacağı ödeme planı anlaşmasına aykırı davranması halinde ise anlaşma yapılmadan önce ki borç miktarından yeniden sorumlu olacağı da unutulmamalıdır.

Bu durumun gerçek anlamda vatandaşın ve devletin asli çıkarının olmadığı ve daha ziyade bankaların tahsil edemediği ya da tahsilde güçlük çektiği icra takip dosyalarının bu kanun neticesinde tahsil edilebilmesinin önünü açacağından dolayı, şahsi kanaatim; bu durumun daha çok bankaların işine yarayacağıdır.

Hükümetin büyük yaygara kopararak hazırladığı bu taslak sonucunda yine şunu anladık. “Dağ fare doğurdu”. Yine sermaye odaklarının istediği doğrultu da kanun düzenlendi ve her ne kadar medya da halkın menfaatinin kollandığı izlenimi verilmeye çalışılsa bile aksi bir şekilde büyük kuruluşların çıkarları doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Kanayan yara olan ekonomik kriz ve kredi kartı borçları hakkında yapılan düzenlemeler ne yazık ki etkisiz kalmakta ve bir sonuç verememektedir. Hükümetin ekonomiye yön veremediği, Ekonominin başında bulunan yönetenlerin bilgisizlik/becerisizliklerinden ve ayrıca dışa bağımlı bir devlet haline gelmişliğimizden dolayı (İMF, ABD, AB v.d) ülkemizi teğet geçeceği iddia edilen ekonomik krizin en dip noktasına vurduğumuz çok açıktır. Ekonomi alanında ki bu eksikliklerin ceremesini de ne yazık ki vatandaş çekmektedir. Bu konuda hükümetin daha somut adımlar atarak işe yarar çözüm yolları üretmesi gerekmektedir.

Saygılarımla,

 bilgi@akcadaghukuk.com

Bu yazı toplam 1415 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com