1. YAZARLAR

  2. Ramazan TOPRAK

  3. Aşındıra aşındıra..
Ramazan TOPRAK

Ramazan TOPRAK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Aşındıra aşındıra..

A+A-

Fâili meçhûl cinayetler, toplumu derinden yaralar..
Şaibeli ölüm olayları, toplumu derinden yaralar.. keza,
Soykırım, işkence ve darbe/ihtilal suçları da öyle.. bu tür suçlar,
Hangi dine, mezhebe, ırka veya cinse mensup kişi/grup tarafından
Hangi dine, mezhebe, ırka veya cinse mensup kişi/gruba karşı
İşlenmiş olursa olsun toplumun bütününü sarsar, yaralar..
Bu türden suçların fâilleri ile mağdurlarının
Kimliğine, aidiyetine, mensûbiyetine bakılmaksızın,
Zamanaşımı engeline takılmaksızın.. ne pahasına olursa olsun
Adaletin yerine gelmesi zorunludur.. diğer ifadeyle,
Mağdura ve mazluma kimliği sorulmaz, insanlık için..
Suçluya ve zâlime kimliği sorulur, hesap sormak için..

Gaffar Okkan suikastı, nasıl yalnız şahsına değil, başta
Güneydoğu insanımız olmak üzere bütün topluma yapılmış ise,
Uğur Mumcu suikastı da yalnız şahsına veya belli bir kesime değil
Bütün toplumun güvenliğine yönelmiş bir suikast idi.. hâl böyle iken,
Bu suikastların aslî/gerçek fâilleri 20 yıl geçince ortaya çıkacaklar,
Ellerini kollarını sallaya sallaya gezecekler, biz de seyredeceğiz,
Öyle mi? Bu bize zulüm.. bize işkence olmayacak mı?
Bu tahammülü çok zor durumun müsebbibi olmak istenmiyorsa,
Bu ve benzeri suçlarda kapsamlı bir değişiklik yapılmalı
Ve zamanaşımı kaldırılmalıdır..

Bir empati yapalım:
Fâili meçhûl bir cinayetin fâil/leri yeterli bir süre
Yasadan kaçtıktan sonra ortaya çıkmasına ödül gibi,
Mağdur ailesinin, güvenlik kuvvetlerinin gözleri önünde
Elini kolunu sallaya sallaya, göğsünü gere gere gezecek..
Savcı veya hâkim isyan ede ede davayı ortadan kaldıracak..
Kısaca herkes isyanla seyrederken.. tek sevinen suçlu olacak..
Adalet değil, olsa olsa
Yargı eliyle adaletsizliğin inşâsı denir buna..
İhkâkı hak için mazeret oluşturmak denir buna..
Mer'i zamanaşımı mevzuatı, kastı böyle olmasa bile,
Sonuçları itibariyle bu suçların işlenmesini teşvik ediyor..

Hâkimlik ve savcılık görevlerim sırasında,
Mecburen düşme kararı verirken vicdanım elvermezdi..
Elim kaleme, dilim karara gitse bile vicdanım reddederdi..
İnsan ve toplum yaşamında asla vazgeçilemeyen hak, yaşam hakkı..
Din, mezheb, ırk, cins mensûbiyetine bakılmaksızın
İstisnasız her ferdin sahip olduğu yaşam hakkına kasdeden
Bu ve benzeri suçlar için zamanaşımı kaldırıldığında,
Fâili meçhûl cinayetler, şâibeli ölümler konusunda başlatılan
Bu denli ciddî ve kapsamlı bir araştırma ve soruşturma döneminde,
Onbinler belki de yüzbinlerce mağdur ailesinin ümitleri yeşertilmiş,
Adaletin yerini bulacağı beklentisiyle
Yüreklere su serpilmiş.. acılar hafifletilmiş ve
Toplum devlete daha da yakınlaştırılmış olacaktır..

İki çeşit zamanaşımı var:
Dava zamanaşımı: Soruşturması veya kovuşturması belli sürede
Tamamlanmamış suçlarda takipsizlik veya düşme kararı verilir..
Ceza veya infaz zamanaşımı: Belirtilen yasal sürelerde
İnfaz edilemeyen cezalar artık geçersiz hâle gelir..

Zaman geçtiğinde umulan toplumsal faydanın kaybolduğu suçlarda
Zamanaşımı gerekli.. ancak üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin
Önemi azalmayan bilakis artan suçlarda, özellikle de
Toplumda dip dalga oluşturan sıraladığımız suçlardaki
Zamanaşımı adaleti zedeliyor, aşındırıyor..
Zamanaşımında, genişletici değil daraltıcı yorum yapmak
Hakka, adalete ve topluma daha çok hizmet edecektir..

Soykırım Suçlarının Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair
Sözleşme gereği, 1 Haziran 2005'te mer'îyete giren değişiklikle,
Soykırım-TCK.76.md.- ve insanlığa karşı işlenen işkence ile
Bazı suçlarda TCK.77. maddelerindeki önşartlar olmak kaydıyla
Zamanaşımı kaldırılmıştı.. ama bu önşartlar yoksa, örneğin,
İşkence suçunda halâ zamanaşımı aranmakta..
Oysa, soykırım suçunda aranan-TCK.76/1.md.-,
"Planın icrası suretiyle millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun
Tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadı olması" unsurlarıyla,
İnsanlığa karşı işlenen suçlarda aranan-TCK.77/1.md.-,
"Siyasal, felsefi, ırkî veya dinî sâiklerle
Toplumun bir kesimine karşı, bir plân doğrultusunda
Sistemli olarak işlenmesi" unsurlarını aynen taşıyan
Fâili meçhûl cinayetler.. şâibeli ölümler ile
İhtilal/darbe suçlarında zamanaşımı aranması
İzâhı zor, yaman bir çelişki..

Bu çelişki giderilerek,
Zamanaşımı olmayan suçların özellik ve unsurlarını taşıyan
İhtilâl/darbe ile şâibeli ölümler ve fâili meçhûl cinayetler de
Zamanaşımı engelinden, zincirinden kurtarılmalıdır..
Toplumu derinden sarsan bu tür suçlarda örneğin,
TCK.77.maddesindeki "siyasal, felsefi, ırkî veya dinî sâik"
Olsa da olmasa da işkence suçunda zamanaşımı olmamalı.. çünkü,
Bir kişiye karşı işlenmiş de olsa insanlığa karşı işlenen bu suçta
Kamu gücü arkalanmış, kamunun vermediği güç kullanılmıştır..
Kamu gücüyle insanlığa karşı suç işlenmiştir.. şayet,
Kamu gücünün arkalandığı uzun görev süresince,
Fiilen ve dönemsel gözyummalar olsa bile,
Gözyummaların olmadığı dönemlere erişildiğinde
Suç takibi yapılabilmeli.. ki bu suçlar kökten engellenebilsin..

Sözleşme hükmü diye zamanaşımı kaldırılan suçların benzerleri,
Sözleşme'de sayılmıyor diye zamanaşımına tâbi değilse, o takdirde,
Hak-hukuk-adalet-kamu vicdanı endişeleri değil, başka endişeler
Belirleyici oluyor anlamı çıkar ki, bu daha büyük bir sorundur..

Şayet
Suçlu karşısında toplum önceleniyorsa,
Suç karşısında hukuk devleti önceleniyorsa,
Kısaca hak ve adalet kavramları önceleniyorsa,
Darbe/ihtilal, şâibeli ölümler, fâili meçhûl cinayetler ile
İşkence suçunda-TCK.77 şartı olmaksızın- zamanaşımı kaldırılmalı..
Bu suçların fâiller bilmeli ki, aradan uzunca süre geçse bile,
"Adaletten kaçılmaz.. çıkışı olmayan bir yola girilmez.."

Yapılacak köklü bir değişiklikle,
Her yerde yuvalanmış karanlık, provokatif unsurların,
Yerli/yabancı kirli unsurların.. uygun yer ve zaman kollayanların
Bir kaynağı daha kurutulmuş, bir dayanağı daha kalkmış olacaktır..

Toplum-devlet ilişkisinde kırılmalar yaşatan yanlışlık düzelince,
İnsanî ve toplumsal çok önemli bir görev ifa edilmiş olacak,
Sivas davasında yaşanan tartışmaların tekrarı da önlenecektir..

Sonuçları itibariyle,
Zamanaşımı vicdanları aşındırıyor.. yargıyı aşındırıyor..
Adalet duygusunu aşındırıyor.. güven duygusunu aşındırıyor..
Davayı düşürmekle kalmıyor, insanî duyguları yere düşürüyor..
İnsanlığa karşı işlenmiş bu tür suçlarda,
İnsanlığın yere düşmesine izin verilmemeli..
İnsan olmanın gereği bu değil mi?

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT