1. HABERLER

  2. TEKNOLOJİ

  3. Yahoo'dan Microsoft'a 'sert' red
Yahoo'dan Microsoft'a 'sert' red

Yahoo'dan Microsoft'a 'sert' red

Amerikan internet grubu Yahoo, en büyük yazılım firması Microsoft’un Carl Icahn isimli yatırımcı aracılığıyla yaptığı yeni satın alma önerisini sert bir dille reddetti.

A+A-

 

Yahoo’nun bir miktar hisse senedini (yüzde 5) elinde bulunduran ve grubun yönetiminin tamamen deðiþmesini isteyen Icahn ile ortaklaþa teklifte bulunan Microsoft, pazarlýk payý býrakmadýðý teklifi için 24 saat mühlet verirken, Yahoo yönetimi sert bir açýklama yayýnladý.

Yahoo Ýcra Kurulu Baþkaný Roy Bostock yayýnladýðý açýklamada, “Microsoft ile Carl Icahn’ýn bu tuhaf ve çýkarcý ittifaký kesinlikle Yahoo hissedarlarýnýn çýkarýna deðildir” diyerek, öneriyle kesinlikle ilgilenmediklerini bildirdi.Ortak teklifin, Yahoo yönetim kurulunun ve üst yönetiminin derhal deðiþmesini öngördüðünü belirten internet grubu, tüm þirketin Microsoft’a hisse baþýna 33 dolara satýlmasýnýn ve baþtan sona yeniden yapýlanmasýnýn önerildiðini açýkladý.Microsoft, Þubat’taki teklifinde hisse baþýna 31 dolar önermiþti. Yahoo’nun hisselerinin Cuma günü borsa kapanýþ fiyatý 23,16 dolardý.Yahoo’nun azýnlýk hissedarý Icahn, grubun 1 Aðustos’ta yapýlacak yýllýk genel kurulunda kendi yönetimini taþýmayý hedeflerken, Microsoft da yaptýðý açýklamada, þu anki Yahoo yönetimiyle müzakere etmek istemediðini, Aðustos’ta yeni yönetim kurulu seçilirse görüþmelerde bulunacaðýný bildirdi.Amerikan internet grubu Yahoo, tam bir ay önce de yazýlým firmasý Microsoft’un tamamen ya da kýsmen satýn alma önerisini kesinlikle reddederken, rakibi Google ile uzun yýllar iþbirliði yapma kararý almýþtý.Yahoo’dan yapýlan açýklamada, Microsoft’un geçen þubatta 44 milyarlýk satýn alma önerisiyle baþlayan tamamen veya kýsmen satýn alma görüþmelerinin sona erdiði belirtilerek, Microsoft’un, nisanda teklifini 47 milyar dolara yükseltse de artýk tümden satýn alma önerisini çektiði kaydedilmiþti.Açýklamayla birlikte, Yahoo’nun hisse senetleri yüzde 10 dolayýnda düþmüþtü.Microsoft’un sadece arama motorunu satýn alma önerisini de reddettiðini ve kendi hedefleriyle uyuþmayan bu teklifin, baðýmsýz, ayný zamanda elzem olan arama motorundan mahrum kalmasýna neden olacaðýný bildiren Yahoo, açýklamasýndan 2 saat sonra, Google ile online reklam alanýnda 4 ila 10 yýl sürecek bir ortaklýk kurduðunu ilan etmiþti. Yahoo, bu iþbirliðinden yýlda 800 milyon dolar ek kazanç saðlamayý bekliyor.Google ve Yahoo, 2007’de 40 milyar dolar olan ve 2010’da 75 milyar dolara çýkmasý öngörülen online reklam pazarýnýn yüzde 50’sinden fazlasýnýn ellerinde tutuyor. Ýki grup birlikte, internette yapýlan aramalarýn ve reklam gelirlerinin yüzde 75’ini kontrol ediyor.Ýnternette aramalarýn sadece yüzde 3’ünü ve online reklamýn sadece yüzde 7’sini kontrol edebilen Microsoft, Yahoo’yu satýn alarak, online reklamda Google’ý yakalamak istiyor.

AA