1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Vali derin şüphe' için harekete geçti
Vali derin şüphe' için harekete geçti

Vali derin şüphe' için harekete geçti

''Başkonsolosluk önündeki saldırıda 'derin' şüphe'' haberi ile ilgili İstanbul Valisi Muammer Güler derin bağlantılarla ilgili araştırma yapılacağını açıkladı.

A+A-

Ýstanbul Valisi Muammer Güler, ABD'nin Ýstanbul Baþkonsolusluðu önündeki saldýrýyý doðrudan polise yapýlmýþ bir eylem þeklinde algýladýklarýný belirterek, ''O noktadan sonra ABD Baþkonsolosluðu'na yapýlabilecek o koruma önlemleri karþýsýnda pek fazla bir þey olmadýðý ortada'' dedi.

ABD'nin Ýstanbul Baþkonsolosu Sharon Wiener, Vali Güler'e baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu.

Ýstanbul Valiliði'ndeki ziyaret öncesinde basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Güler, olayýn acýsýnýn henüz yüreklerde olduðunu ifade ederek, þehitleri rahmetle andýklarýný söyledi.

Soruþturmanýn bitirilmediðini, olayý tüm boyutlarýyla izlediklerini belirten Güler, böyle bir olayýn bir daha yaþanmamasýný istediklerini kaydetti.

Wiener ise 3 kahraman polis memurunun baþkonsolosluk önünde görevlerini yaparken þehit olmasýndan dolayý baþsaðlýðý dileðinde bulunmak için ziyarete geldiðini belirterek, ''Türk polisi ve emniyet mensuplarýnýn konsolosluðumuzu korumakta göstermiþ olduklarý çabayý takdirle karþýlýyoruz ve 3 polisin hayatýný kaybetmesinden ve bir polisin yaralanmasýndan çok büyük üzüntü duyuyoruz'' dedi.

Türk emniyet güçleri ve ABD'li güvenlik görevlilerinin iþbirliðinin her zaman baþarýyla yürütüldüðünü, bugün de bu iþbirliðinin baþarýyla gerçekleþmiþ olmasýndan çok mutlu olduðunu dile getiren Wiener, saldýrýdan sonra Türk devletinin her kademesinden gördükleri tepkilerden dolayý mutlu olduklarýný söyledi.

Wiener, ''Özellikle sayýn Cumhurbaþkaný Gül'ün bu terör saldýrýsýný kýnamasýný takdirle karþýlýyorum. Göstermiþ olduðunuz tepki, teröristlere yaptýðýmýz iþin engellenmesine izin vermeyeceðimizi, terörle mücadele alanýnda ve diðer tüm alanlarda da iþbirliðimizi devam ettireceðimizi göstermektedir'' diye konuþtu.

 

-GÜLER VE WIENER SORULARI YANITLADI-

 

Ýstanbul Valisi Güler, açýklamalarýn ardýndan gazetecilerin soruþturmaya iliþkin sorularýný yanýtladý.

Bir gazetecinin ''Þu anda kaç kiþi gözaltýnda?'' sorusu üzerine Güler, bugüne kadar 12 kiþinin gözaltýna alýndýðýný, bunlardan bir tanesinin tutuklandýðýný, 2 kiþinin sorgusunun da devam ettiðini belirterek, ''Önümüzdeki günlerde ifadelere göre yeni gözaltýlar gerekirse onlarý da gerçekleþtireceðiz'' dedi.

''Olayýn terör örgütü El-Kaide ile baðlantýsý kesinleþti mi?'' diye sorulan Güler, olayýn baþýndan itibaren çalýþmalarýnýn o tür radikal örgütler üzerinde yoðunlaþtýðýný, çalýþmalarýn o istikamette sürdürüldüðünü söyledi.

Saldýrganlardan birinin yurt dýþýnda radikal örgütlerden birinin kampýnda eðitim gördüðünü ifade eden Güler, ''Benzeri eðitim çalýþmalarýna katýlan bir kiþi daha tespit edildi. O da þu anda gözaltýnda sorgulanýyor. Tabii ki baþka baðlantýlar da varsa onlarý da meydana çýkaracaðýz'' diye konuþtu.

''Olaya karýþan taksi þoförü serbest býrakýldý. Ýfadesinde ne söylediði konusunda bilgi verebilir misiniz?'' diye sorulan Güler, ''O silah zoruyla olay yerine götürüldüðünü ifade etmiþ ýsrarla. Hakim tutuklamaya gerek görmedi. Yargý kararýdýr, saygý duyarýz'' dedi.

 

-''KONUYU HEMEN ARAÞTIRIRIZ''-

 

Bir gazetecinin ''Olaydan önce bazý devlet görevlilerinin saldýrganlardan Erhan Kargýn'ý ziyaret ettiði yönünde iddialar var'' demesi üzerine, Güler, ''Bu konuda bilgim yok. Bu konuyu hemen araþtýrýrýz, herhangi bir kamu görevlisinin böyle ziyareti üzerinde düþünülmesi gereken bir konu. Bu iddialar nazara alýnmasý gereken iddialardýr'' dedi.

Bir gazetecinin ''Ergenekon ile baðlantýlý olduðunu iddia edenler var?'' sorusu üzerine Güler, bu konuyla ilgili bir çok spekülasyon yapýldýðýný, bu olayýn böyle bir boyutunun olmadýðýný ifade ettiklerini belirterek, þöyle konuþtu:

''Oradaki fiziki güvenlik önlemleri düþünülmeden böyle bir saldýrý gerçekleþtirildi ve doðrudan polise yöneltilmiþ olmasý karþýsýnda Türk polisine yapýlan bir saldýrý olarak da deðerlendiriyoruz. O noktayý aþtýktan sonra yapabilecekleri eylemleri de nazara aldýðýnýzda o fiziki önlemler, koruma önlemleri karþýsýnda neler yapýlabileceðini tahmin etmek çok zor deðil. Biz bunu doðrudan polise yapýlmýþ bir eylem þeklinde algýlýyoruz. O noktadan sonra ABD Baþkonsolosluðu'na yapýlabilecek o koruma önlemleri karþýsýnda pek fazla bir þey olmadýðý ortada.''

Güler, ''El-Kaide olduðunu deðerlendiriyorsunuz ama diðer iddialarý da göz önünde bulunduracak mýsýnýz?'' sorusuna, ''O örgütü hesaba katmýyor deðilim ama bu eylemin hazýrlanýþý, kullanýlan silahlar ve eylemin cereyanýna bakýldýðýnda sizin öngördüðünüz ihtimalleri de akla getiriyor'' yanýtýný verdi.

 

-ÞEHÝTLERÝN AÝLELERÝNE YARDIM KONUSU-

 

Baþkonsolos Wiener de bir gazetecinin ''Hayatýný kaybeden polislerin ailelerine herhangi bir yardým yapýlmasý düþünülüyor mu?'' sorusunu ''Þu anda ayrýntýlarýna girmek istemiyorum, ama bunu nasýl yapabileceðimiz konusunda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz'' diye yanýtladý.

Vali Güler de bu soru üzerine, medyada bu konuda deðiþik haberler yer aldýðýný ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin þehit ve gazilerine yeterince sahip çýkacak güçte olduðunu belirtti. Terörle Mücadele Kanunu'nun hükümlerinin bir gün dahi olsa kamu görevini yaparken þehit olan ve yaralanan görevlilerle ilgili tazminat öngördüðünü anlatan Güler, sivil vatandaþlardan teröre muhatap kalanlara tazminat veya aylýk baðlanmasýný öngören yasa hükümleri de bulunduðunu ifade etti.

Güler, bazý sivil toplum kuruluþlarý ve hayýrseverlerin þehit olan polislere yardýmda bulunmak için baþvurduðunu belirterek, ''Onlara çok teþekkür ediyoruz. Emniyet Müdürlüðü, Vakýfbank Vatan Þubesi'nde müþterek bir hesap açtý. Orada toplanan paralarý her 3 þehidin geride kalanlarýna paylaþtýracaðýz. Biz bunu onurlu bir görev olarak görüyoruz'' dedi.

 

-''ULUSLARARASI GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝNÝ UYGULADIK''-

 

ABD'nin Ýstanbul Baþkonsolosu Wiener, bir soru üzerine þunlarý söyledi:

''Güvenlik önlemlerimizin ayrýntýsýna girmek istemiyorum, ancak bu alanda uluslararasý alanda kabul edilen birtakým güvenlik tedbirleri vardýr. Biz de bunlarý uyguladýk. Bunlardan bir tanesi de kapýlarýn otomatik olarak kapanmasýdýr. Bunu yapan tek biz de deðiliz. Bu içerideki çok sayýdaki insaný en büyük güvenliði saðlamak için alýnan bir önlemdir. Ýçerideki insanlarýn çoðu zaten ABD'li deðil, Türk... Hem Türk çalýþanlar hem de vize müracaatýnda bulunan kiþiler var. Bunun yaný sýra dýþarýda kalan konsolos mensubu güvenik görevlileri de vardý. Bunlar için de kapýlar açýlmadý. Güvenlik önlemleri Türk güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde iþletilen yöntemlerdir. Türk emniyet birimleri de bizim güvenlik önlemlerimizin bilincindedir ve bu konuda bilgileri vardýr.''

''Yaralý polis memurunu ziyaret ettiðinizde neler konuþtunuz? Dýþarýda kalan ABD'li güvenlik görevlileri de olaya müdahil olmuþlar mý?'' sorusuna Wiener, þu yanýtý verdi:

''Hem yaralý polis memurunu hem de þoförü ziyaret ettiðimde öncelikle kendilerine arkadaþlarýný kaybetmelerinden dolayý baþsaðlýðý diledim. Bizi korumak adýna yaptýklarýndan dolayý teþekkür ettim ve bizim için gerçek kahramanlar olduklarýný söyledim, ailelerine de iyi dileklerimi sundum.''

 

Ýþte o haber:

 

Baþkonsolosluk önündeki saldýrýda 'derin' þüphe

 

Ýstanbul'daki terör saldýrýsýný aydýnlatmaya çalýþan polis, ilginç bilgilere ulaþtý. Gözaltýndaki zanlýlar, saldýrýyý organize eden Erkan Kargýn'ýn, devlet içinde görevli bazý kiþiler tarafýndan eylem öncesinde sýk sýk ziyaret edildiðini ileri sürdü.

 

ABD Baþkonsolosluðu'nun önünde gerçekleþen hain saldýrýyla ilgili soruþturma derinleþiyor. Olaya karýþan dördüncü teröristi yakalayan Ýstanbul polisi, eylemin sýr perdesini aralamaya çalýþýyor. Teröristlerin baðlantýlarý üzerine yoðunlaþan güvenlik güçleri, önemli bir bilgiye ulaþtý. Ýddiaya göre, saldýrýyý organize eden ve 2007 yýlýnda Afganistan'dan Türkiye'ye dönen Erkan Kargýn, eylem öncesinde devlet içinde görevli bazý kiþiler tarafýndan sýk sýk ziyaret edildi. Kargýn'ýn gözaltýna alýnan akrabalarýnýn ifadesine yansýyan bu bilgi üzerine, soruþturma yeni bir boyut ka-zandý. Azmettiriciyi bulmaya odaklanan emniyet, saldýrganlarýn telefon görüþmelerinde de ilginç ayrýntýlara ulaþtý. Eyleme katýlan teröristlerden biri, cinayet bölgesine giderken sýk sýk cep telefonu kullanmýþ. Görüþme trafiðini inceleyen polis, bazý kiþileri gözaltýna aldý. Soruþturma kapsamýnda 14 kiþinin ifadesini alan savcýlýk, saldýrýyý yapan grubun dinî motifli bir örgüt niteliðinde olduðunu; ancak El Kaide baðlantýsýnýn henüz ortaya çýkarýlamadýðýný belirtiyor. Eylemdeki asýl hedefin polis olduðunu vurgulayan terör uzmanlarý, amacýn gündemi deðiþtirmek oldu-ðunu savunuyor.

ABD Baþkonsolosluðu'na 9 Temmuz 2008'de düzenlenen ve 3 polis memurunun þehit olduðu saldýrýnýn ardýndan Terörle Mücadele Þube ekipleri geniþ çaplý soruþturma baþlattý. Ölü ele geçirilen teröristlerin yaþadýklarý Altýnþehir'de araþtýrma yapan terör ve istihbarat ekipleri, eylemi 2007 yýlýnda Afganistan'dan Türkiye'ye dönen Erkan Kargýn'ýn organize ettiðini belirledi. Kargýn'ý azmettiren kiþiler olabileceðini düþünen ekipler, teröristlerin aileleri ve Altýnþehir'de saldýrganlarý tanýyan kiþilerin ifadelerini aldý. Ekipler, Kargýn ve diðer teröristlerin El- Kaide ile "gönüllü baðlantý" kurduklarýný belirledi. Ýfadelerin ardýndan polis önemli bir bilgiye ulaþtý. Saldýrý öncesinde Kargýn'ýn kendisi, abisi ve ailesi ile gizemli kiþilerin sýk sýk görüþtüðü belirlendi. 'Henüz tanýmlanamayan bu kiþiler'in tespit edilmesi için çalýþmalar sürüyor. Ayrýca daha önce Afganistan, Pakistan, Çeçenistan'a 'cihat' için giden tüm kiþilerin izlemeye alýndýðý öðrenildi. Polis, saldýrýyla ilgili þu ana kadar 14 kiþiyi gözaltýna aldý. Bu kiþilerin bir vakýf etrafýndan toplandýðý öðrenildi. Saldýrganlarýn eylem sýrasýnda sýk sýk telefon görüþmesi yaptýklarý belirlendi. Telefon kayýtlarýnýn incelendiði öðrenildi.

ZAMAN