1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Tapu Kanunu'nda değişiklikler oldu
Tapu Kanunu'nda değişiklikler oldu

Tapu Kanunu'nda değişiklikler oldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan ''Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

A+A-

Kanuna göre, yabancý uyruklu gerçek kiþiler, merkez ilçe ve ilçeler bazýnda, uygulama imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüz ölçümünün yüzde 10'una kadar kýsmýnda taþýnmaz ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte sýnýrlý ayni hak edinebilecek.

Merkez ilçe ve ilçelerin altyapý, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarým ve güvenlik açýsýndan önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydýyla farklý oran belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'nda olacak.

Yabancý uyruklu gerçek kiþiler ile yabancý ülkelerde, kendi ülkelerinin kanunlarýna göre kurulan tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketlerinin; sulama, enerji, tarým, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunmasý gereken alanlar, özel koruma alanlarý ile flora ve fauna özelliði nedeniyle korunmasý gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararý ve ülke güvenliði bakýmýndan taþýnmaz ve sýnýrlý ayni hak edinemeyecekleri alanlarý, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tescile esas koordinatlý harita ve planlarý içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu bakanlýk bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden oluþan komisyon tarafýndan, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bu kapsamdaki teklifleri incelenip deðerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Valiliklerce, merkez ilçe ve ilçelerin uygulama imar planý ve mevzi imar plan sýnýrlarý içerisinde kalan toplam alanlarýn yüz ölçümünde meydana gelen deðiþiklikler, takip eden yýlýn Ocak ayý sonuna kadar komisyona bildirilecek.

Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve deðiþiklik kararlarýna ait harita ve koordinat deðerleri Milli Savunma Bakanlýðýnca, özel güvenlik bölgeleri ve deðiþiklik kararlarýna ait harita ve koordinat deðerleri ise Ýçiþleri Bakanlýðýnca geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Bakanlýða verilecek.

-YABANCILARIN ASKERÝ BÖLGELERDE MÜLK EDÝNÝMÝ-

Yabancý yatýrýmcýlarýn Türkiye'de kurduklarý veya katýldýklarý tüzel kiþiliðe sahip þirketler, ana sözleþmelerinde belirtilen faaliyet konularýný yürütmek üzere, taþýnmaz mülkiyeti veya sýnýrlý ayni hak edinebilecek ve kullanabilecek.

Bu þekilde edinilecek taþýnmazlarýn, Türkiye'de kurulu bulunan bir baþka yabancý sermayeli þirkete devrinde ve taþýnmaz maliki yerli sermayeli bir þirketin hisse devri yoluyla yabancý sermayeli hale gelmesi durumunda da ayný esas geçerli olacak.

Türkiye'de kurulu yabancý þirketlerin tasfiyesi halinde þirketin sahip olduðu taþýnmazýn, þirket ortaðý yabancý gerçek kiþiler veya yurt dýþýnda kurulan yabancý tüzel kiþilikler tarafýndan elde edilmek istenmesi halinde yasanýn 35. madde hükümleri uygulanacak.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklý kalmak kaydýyla yabancý þirketlerin, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taþýnmaz edinimleri, Genelkurmay Baþkanlýðýnýn ya da yetkilendireceði komutanlýklarýn iznine tabi olacak.

Özel güvenlik bölgelerindeki taþýnmaz edinimleri ise taþýnmazýn bulunduðu yerdeki valiliðin iznine tabi tutulacak. Valilik iznine tabi konular, ilgili idare temsilcilerinin katýlýmýyla oluþacak komisyonda, edinimin faaliyet konusuna uygunluðu deðerlendirilerek karara baðlanacak.

Kanunun hükümlerine aykýrý edinildiði veya kullanýldýðý tespit edilen taþýnmazlar ve sýnýrlý ayni haklar, Maliye Bakanlýðýnca verilecek süre içerisinde maliki tarafýndan tasfiye edilmediði takdirde, bunlar tasfiye edilerek bedele çevrilecek ve bedeli hak sahibine ödenecek.

Kanunun uygulanmasýna iliþkin esas ve usuller, ilgili bakanlýklarýn görüþlerinin alýnmasýndan sonra Milli Savunma Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenecek.

-ÇÝN'LE HAYVAN SAÐLIÐI VE KARANTÝNA KONUSUNDA ÝÞBÝRLÝÐÝ-

5783 sayýlý ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasýnda Hayvan Saðlýðý ve Karantina Konusunda Ýþbirliði Anlaþmasýnýn Onaylanmasýnýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanun'' da Resmi Gazete'de yayýmlandý.

Kanuna göre Türkiye ile Çin, canlý hayvanlarýn, hayvansal genetik malzemenin ve hayvansal ürünlerin ithali, ihracý ya da transit geçiþi sonucu, bulaþýcý veya parazitlerden kaynaklanan hastalýklarýn ülkelerine girmesi ve yayýlmasýný önlenmek için iþbirliði yapacak.

(aa)