1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Son ankette sürpriz sonuçlar
Son ankette sürpriz sonuçlar

Son ankette sürpriz sonuçlar

7 Haziran seçimlerine az bir süre kala anketlerde durumlar artık netleşmeye başladı.

A+A-
Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­'nin, 20-26 Ni­san ta­rih­le­rin­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 36 il­de ger­çek­leş­tir­di­ği an­ke­tin so­nuç­la­rı açık­lan­dı. 4 bin 860 ki­şiy­le yüz yü­ze ya­pı­lan an­ket­te;
 
AKP yüz­de 38.1,
CHP yüz­de 28.5,
MHP yüz­de 18,
HDP 11,
Mil­li İt­ti­fak (SP ve BBP) 4.1 oy ora­nı­na sa­hip ol­du.
 
Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, AK­P'­nin son 6 ay­da cid­di bir dü­şüş ya­şa­dı­ğı­nı kay­det­ti. Ge­zi­ci, “AK­P'­nin oy­la­rın­da­ki dü­şüş­te en bü­yük et­ken eko­no­mik sı­kın­tı ya­şa­yan hal­kın tep­ki­si ol­du. AKP seç­me­ni yok­sul­laş­tı. HDP'­ye kayan oy­la­rın yüz­de 90'ı Kürt va­tan­daş­lar­dan ge­li­yor. CHP'­nin ön se­çim yap­mış ol­ma­sı, HDP'­ye gi­de­cek ola­sı oy­la­rı en­gel­le­di­” de­di.
 
30 Mart 2014'te gerçekleştirilen ye­rel se­çim ve 10 Ağus­tos 2014'te­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma; son ola­rak KKTC Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni tek bi­len şir­ket ol­muş­tu.

HABERE YORUM KAT