1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. “Savaşa, sermayeye değil emekçiye bütçe”
“Savaşa, sermayeye değil emekçiye bütçe”

“Savaşa, sermayeye değil emekçiye bütçe”

Maliye emekçileri göstermelik vergi haftası kutlamalarının figüranı olmayacak:

A+A-

Kamu Emekçileri Konfederasyonu KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Dilan Yakut, Vergi Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, Maliye emekçilerinin, göstermelik vergi haftası kutlamalarının figüranı olmayacağını belirterek “Savaşa, sermayeye değil emekçiye bütçe istiyoruz” dedi.

BES Diyarbakır Şube Yönetimi, sendika binasında Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan BES Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Dilan Yakut, Maliye Bakanlığı tarafından geçmişte, kuruluşundan bu yana da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının, Vergi Haftası olarak kutlandığını belirterek “27. Vergi Haftası, 22 Şubat tarihi itibariyle başlamış olup, 28 Şubat tarihine kadar yapılacak şekilsel göstermelik etkinliklerle kutlanmaya devam edecektir. Bu yıl vergi haftası ile 2016 yılı bütçe görüşmelerinin aynı döneme denk gelmesi bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi ve bütçenin harcama kalemlerini birlikte değerlendirmemizi sağlarken, emekçilerin vergileri ile oluşturulan bütçelerin nasıl sermayeye, savaşa aktarıldığının da altını çizmemize vesile olacaktır” dedi.

Türkiye’de vergi yükü emekçilerin sırtında

Gelir durumuna bakmazsızın, herkesten eşit oranda alınan dolaylı vergilere dayanan vergi sistemi uygulandığını vurgulayan Dilan “Bu sistemde dolaylı vergilerin oranı toplam vergilerin içerisinde yüzde 70’kadar çıkmıştır. Kalan yüzde 30’luk pay içerisinde ise özellikle emekçilerden alınan gelir vergisinin payı yüksek bir orana sahiptir. Artan oranlı gelir tarifesinde ilk iki dilim tutarı düşük tutularak düşük gelire sahip emekçiler yüzde 15’lik gelir vergisi oranı ile başladıkları yılın ortalama yarısını yüzde 20’lik gelir vergisi oranı ile tamamlamaktadır. Üzerinde kıyamet koparılan, açlık sınırı rakamlarının bile altında 1300 TL’lik asgari ücret 11. aydan itibaren bir üst vergi diliminden vergilendirilmekte tabiri caiz ise açlıktan vergi alınmaktadır” diye konuştu.

Hani, vergi kamu hizmetlerini karşılamak için alınıyordu

Bütçe gelirleri içerisinde, kamu hizmetlerine ayrılan payın sürekli olarak azaldığını kaydeden Dilan “Özellikle emekçilerden alınan vergiler sürekli artmaktadır. 13 yıllık AKP iktidarı döneminde yapılan bütçelerin en belirgin özelliği halktan toplanan kamu kaynaklarının giderek artan oranda kamu hizmetleri dışındaki alanlara aktarılmasıdır. Geçtiğimiz yıllar içinde kamu kaynakları, asıl kullanılması gereken alanlara değil, yerli ve yabancı sermayeye, patronlara teşvik amaçlı olarak kullandırılmaya başlanmıştır. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak kamu hizmetlerine bütçeden ayrılan pay oransal olarak istikrarlı bir şekilde azaltılmıştır. AKP’nin iktidara geldiği kriz dönemi olan 2002’de bütçeden kamu hizmetlerine 42,3 pay ayrılmışken, bu oran 2016 bütçesinde yüzde 25’e kadar düşürülmüştür” diye konuştu. .

Emekçilerden toplanan vergiler nereye harcanıyor!

Ödemiş olduğu vergilerin karşılığında, kamu hizmeti bekleyen emekçilerin zor durumda olduğuna dikkat çeken Dilan “Eğitim ve sağlıkta katkı payları, vergi yoluyla şişirilen fahiş elektrik, su ve doğal gaz faturaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Yaptıkları her kuruş harcamada dolayısı ile ödedikleri vergiler de cabası. Sonuç olarak ülkemizde uygulanan vergi politikaları emekçileri yoksullaştırmanın en etkili aracı haline getirilmiştir” dedi.

Eğitim, Sağlık, Çalışma Bakanlığı, Diyanet Bütçeleri

Eğitim bütçesinin, yıllar içinde rakamsal olarak artıyor gibi görünmesine karşın, eğitim yatırımlarına ayrılan payın azalıyor olmasının çok dikkat çeki olduğunu vurgulayan Dilan “AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17 iken, 2016 yılı itibariyle bu oranın yüzde 8,23’e geriletilmesi öngörülmektedir. Sağlık bütçesinin önemli bir bölümü sağlıkta dönüşüm uygulamalarına ayrılmakta, herkese eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hakkı yıllar içinde adım adım tasfiye edilmiştir. Özel sektörden mal ve hizmet alımlarının bu yılki sağlık bütçesi içinde belirgin bir şekilde artmış olması, halkın vergilerinin bir kez daha ilaç tekellerine ve özel sağlık kuruluşlarına aktarılacağının kanıtıdır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2002-2014 yılları arasında sadece özel hastanelerin sayısı 271’den 550’ye çıkarak, oransal olarak yüzde 102 artış göstermiştir. Sadece bu rakam bile sağlık alanında yaşanan özelleştirmeyi anlamak açısından önemlidir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) bütçesinin yeterince arttırılmaması, 2016 yılında daha fazla iş cinayeti, daha fazla taşeron istihdamı ve sendikal hak ihlali yaşanmasına resmen davetiye çıkarmaktadır. Türkiye’de dini devlet tekeline alan ve ilk kurulduğu yıllardan itibaren Sünni-Hanefi mezhebinin resmi temsilcisi gibi hareket eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi hatırı sayılır bir artışa tabi tutularak, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda bakanlığı geride bırakmıştır” diye konuştu.

Güvenlik ve savaş bütçesi

2016 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı’nın, aynı zamanda, tam anlamıyla bir güvenlik ve savaş bütçesi olarak hazırladığını kaydeden Dilan, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin içeride ve dışarıda savaş ve şiddet politikalarında ısrarcı olduğu, 7 Haziran seçimleri sonrasında başlayan çatışmalı sürecin, 1 Kasım ile birlikte topyekun bir savaş stratejisine dönüştürülerek derinleştirildiği bir dönemde hazırlanan 2016 bütçesi bir taraftan işçi ve emekçileri ağır vergi yükü altında ezmeyi hedeflerken, diğer taraftan savunma ve güvenlik harcamalarındaki belirgin artış üzerinden başta bölge illeri olmak üzere, tüm ülkede baskıcı, otoriter bir yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedeflemektedir”.

Emekten yana bir bütçe için mücadeleyi yükselteceğiz

Bu bütçenin, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, yerli ve yabancı sermayenin çıkarlarını gözeten yapısı olduğuna işaret eden Dilan “Bütçe bu yapısıyla gittikçe yoksullaşan, işsizliğin, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde yaşam mücadelesi veren emekçilere yüklenen dolaysız ve dolaylı vergilerle ön plana çıkmaktadır. Özel sektöre yönelik kaynak transferleri, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin adım adım tasfiye edilmesi ve kamu yatırımlarındaki azalmanın sürdürüldüğü bu bütçe ile 2002 yılından bu yana süren sermayeye dost, emekçiye düşman çizgi, daha da belirgin hale gelmiştir. Büyük bir kısmı işçi ve emekçi halktan alınan dolaylı ve dolaysız vergiler yoluyla elde ettiği gelirlerden oluşan bütçenin paylaşımının nasıl olacağını belirleyecek olan doğrudan doğruya karşıt sınıfların gücü ve yürüttükleri mücadeledir. Söz konusu mücadele süreci sadece ekonomik düzeyde değil, toplumsal, siyasal ve ideolojik yönleriyle daha da sertleşmenin işaretlerini bugünden vermektedir. Bu açıdan bakıldığında 2016’da sınıflar arası güç ilişkileri ve mücadelenin seyri, bütçe kaynaklarının nasıl bölüşüleceğinde temel belirleyici olmayı sürdürecektir” dedi.

Vergide ve ücrette adalet istiyoruz!

Maliye Bakanlığı’nın, maliye emekçilerinin bile angarya olarak gördüğü şekilsel, göstermelik vergi haftası etkinleri ile kamuoyuna şirin görünme yerine içine dönmesi gerektiğini dile getiren Dilan, açıklamalarını şöyle sürdürdü.

“AKP iktidarının maliye emekçilerinin tüm itirazlarına ve direnişine karşın İMF talimatı ile çıkardığı 5345 sayılı kanuna göre oluşturulan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nda yaşanan yeniden yapılanma süreci 10 yıllık bir süreçte halen tamamlanamamıştır. Bir iddiaya veya ortaya konulan hedeflere 10 yıldır ulaşılamamış olması bile başlı başına girilen sürecin başarısız olduğunun tescilidir.

 

Maliye Bakanlığı bir an önce hatalı gidişattan vazgeçip bir bütün maliye emekçilerini gözeten yerden bakanlıktaki bu parçalı yapıya son verecek bir süreci başlatmalıdır. Adil bir vergi sistemi tartışmalarına paralel olarak nasıl bir Maliye Bakanlığı yapılanması tartışması bakanlığın ve maliye emekçilerinin birinci gündemi olmalıdır. Maliye Bakanlığı’nın 2005 yılından bu yana içine girdiği yapılanma sürecinin yarattığı fırsat eşitsizlikleri, parçalanma ve ortaya çıkan başta ücret olmak üzere adaletsizlikler, ortaya çıkan iç tartışmalardan dolayı kurumun enerjisini içe harcamasına neden olmaktadır. Maliye hizmetleri ve maliye emekçilerinin tekrar bütünleşmesi sağlanmalıdır. Maliye Hizmetleri Sınıfı oluşturularak gelir ve gider ayrımı ortadan kaldırılmalı, bakanlıktaki tüm unvan ve kadrolar bu sınıf içerisinde yeniden tanımlanmalıdır. Merkez-taşra, gelir-gider ayrımları kaldırılarak, uzmanlık kadroları tek bir isim altında birleştirilmeli, uzmanlık konusunda tüm maliye emekçilerine fırsat eşitliği tanınmalıdır.

 

Maliye Bakanlığı maliye emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı şekilde yeniden yapılandırılırken vergi politikalarının oluşumunda sendikaların ve TÜRMOB’un görüşü alınmalıdır. Bakanlık dolaylı vergi kolaycılığından vazgeçerek Anayasada yer alan vergilendirme ilkelerine uygun hareket ederek herkesten mali gücüne göre vergi almayı ana hedefi haline getirmelidir. BES olarak, Maliye Bakanlığı’nı Vergi Haftası vesilesi ile adil bir vergi sistemi tartışmasına paralel olarak nasıl bir teşkilat yapısı tartışmasına davet ediyoruz”

 

(Mahmut Oral)

HABERE YORUM KAT