1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Raportör Mahkeme'ye raporu sunuyor
Raportör Mahkeme'ye raporu sunuyor

Raportör Mahkeme'ye raporu sunuyor

Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın, Yargıtay Başsavcısı tarafından AK Parti hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili raporunu bugün sunuyor.

A+A-

Türkiye'nin ve dünyanýn nefesini tutarak takip ettiði davada önce Baþsavcý Yalçýnkaya iddianame için sözlü savunma yapmýþtý. Daha sonra da AK Parti adýna Hükümet Sözcüsü ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek ile AK Parti Grup Baþkanvekili Bekir Bozdað, Baþsavcý'nýn iddialarýna karþý sözlü olarak savunma yapmýþlardý. Bu aþamadan sonra prosedür gereði dava raportöre havale edilmiþti.

Alýnan bilgiye göre, Raportör, beklenen raporu hazýrladý ve raporun bugün Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý'na sunulmasý bekleniyor.

Ýçeriði henüz netleþmeyen raporun mahkemeye sunulmasýndan sonra rapor mahkeme üyelerine daðýtýlacak. Baþkan Haþim Kýlýç'ýn belirleyeceði bir günde de dava esastan görüþülerek karara baðlanacak. Davanýn Temmuz ayý bitmeden karara baðlanacaðý konuþuluyor