1. HABERLER

  2. ÇÖPLÜK

  3. PKK müdürü polis okuluna öğretmen oldu
PKK müdürü polis okuluna öğretmen oldu

PKK müdürü polis okuluna öğretmen oldu

Diyarbakır'da PKK ve asayiş şube müdür yardımcılarının da olduğu 28 isim pasif görevlere kaydırıldı. PKK müdürü polis okuluna öğretmen yapıldı

A+A-
17 Ara­lı­k'­ta ya­pı­lan ve Tür­ki­ye­'yi sar­san yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sı em­ni­yet teş­ki­la­tın­da baş­la­tı­lan gö­rev­den al­ma­lar de­vam edi­yor. Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­'n­de pkk ve asa­yiş­ten so­rum­lu 2 mü­dür yar­dım­cı­sı, 2 şu­be mü­dür yar­dım­cı­sı ile 26 po­lis me­mu­ru­nun gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­di. Tüm em­ni­yet mü­dür yar­dım­cı­la­rı ile pkk, nar­ko­tik ve KOM şu­be­de­ki mü­dür yar­dım­cı­la­rı ve uz­man po­lis­le­rin de ara­la­rın­da ol­du­ğu 28 isim pa­sif gö­rev­le­re atan­dı. PKK ile mü­ca­de­le­den so­rum­lu il em­ni­yet mü­dür yar­dım­cı­sı­nın Ali Gaf­far Ok­kan Po­lis Mes­lek Yük­sek Oku­lu­'na öğ­ret­men ola­rak ta­yin edil­me­si dik­kat çek­ti. Asa­yiş­ten so­rum­lu mü­dür yar­dım­cı­sı ise tra­fik­ten so­rum­lu mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı­na ge­ti­ril­di.
 
KOM ŞU­BE MÜ­DÜR­LE­Rİ GİT­Tİ
 
Es­ki­şe­hir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­'n­de de 4 şu­be mü­dü­rü ve 4 şu­be mü­dür yar­dım­cı­sı ile 3 baş­ko­mi­ser gö­rev­le­rin­den alın­dı. Gö­rev­den alı­nan po­lis mü­dür­le­ri fark­lı bi­rim­ler­de gö­rev­len­di­ril­di. Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Mü­dür­lü­ğü­'n­de gö­rev­li iki baş­ko­mi­ser de İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­'n­de gö­rev­len­di­ril­di. Gö­rev­den al­ma­la­rın bü­yük bö­lü­mü­nün Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ses ge­ti­ren yol­suz­luk, rüş­vet ile suç ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ope­ras­yon­la­ra im­za atan Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü­'n­de ol­ma­sı dik­kat çek­ti.
 
Başbakanlık Koruma Dairesi'nde 23 isim
 
Baş­ba­kan­lık Ko­ru­ma Da­ire­si­'n­de de 23 po­li­sin ye­ri de­ğiş­ti­ril­di. Baş­ba­kan­lı­k'­ta­ki gö­rev­den al­ma­la­rın, Tef­tiş Ku­ru­lu­'nun Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ofi­sin­de bu­lu­nan din­le­me ci­haz­la­rıy­la il­gi­li ra­po­ru­nu ta­mam­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ger­çek­leş­me­si dik­kat çek­ti. Sav­cı­lık 'ca­sus­lu­k' şüp­he­siy­le dos­ya­yı özel yet­ki­li baş­sav­cı ve­kil­li­ği­ne dev­ret­miş­ti. Gö­rev­den alı­nan­lar ara­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın ya­kın ko­ru­ma eki­bin­den isim­ler ile Baş­ba­kan­lı­k'­ta gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı mer­ke­zin­de gö­rev­li isim­ler ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Başbakanlık'tan açıklamada ise görevden almaların Teftiş Kurulu raporu ile ilgili olmadığı kaydedildi.
 
İstanbul'da koruma müdürü değişti
 
İstanbul'da Koruma Şube MüdürüMetin Kumbar'ın da yaklaşık 10 gün önce Eğitim Şube Müdürlüğü'ne tayin edildiği öğrenildi. Korumalardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı il dışından İstanbul'a tayin edilen Metin Alper oldu. Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı'ndan 17 Aralık operasyonu sonrası Çekmeköy Emniyet Müdürlüğü'nde tayin edilen Oğuz Tüzün de Korumalar Şube Müdür Yardımcılığı'na geldi.

HABERE YORUM KAT