1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. O kanun Meclis'te kabul edildi!
O kanun Meclis'te kabul edildi!

O kanun Meclis'te kabul edildi!

Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulması ve bazı askeri kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

A+A-
Kanuna göre, merkez, mayın veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, milli politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren milli mayın faaliyet planını oluşturacak ve Bakanlar Kurulu'nun onayına sunacak.
 
Milli mayın faaliyet planını uygulayacak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol edecek, aksaklıklarla ilgili tedbir alacak, milli mayın temizleme standartlarını hazırlayacak, güncelleyecek ve yayımlayacak olan merkez, mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve uluslararası mayın temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütülmesini sağlayacak, mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında Bakanlar Kurulu'na rapor verecek, kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulunacak.
 
Merkez, mayın veya patlamamış mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip edecek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasına yönelik girişimlerde bulunacak, mayın faaliyetleri bilgi yönetim sistemini kuracak ve işletecek.
 
Mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri akredite edecek olan merkez, denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi halinde akreditasyonları iptal edebilecek.
 
Merkezde, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Toplam sözleşmeli personel sayısı 50'yi geçemeyecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak merkezde görevlendirilebilecek. Merkezin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderler, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.
 
Merkez tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf olacak.
 
Bakanlar Kurulu, milli mayın faaliyet planında yer alan projelerin veya projelerin belli bir limite kadar olan kısmının güncelleme yetkisini Milli Savunma Bakanı'na devredebilecek.
 
Askerlik çağı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok 21 yıl sürecek. Bu süre, Genelkurmay Başkanlığı'nın göstereceği lüzum, Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.
 
Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki yerli yükümlüler gibi yapacak. Geldikleri ülkelerde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 yaşında olanlar askerlik yapmış sayılacak. Bunların askerlikleri, vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren 2 yıl süreyle ertelenebilecek. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak, o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görecek ve seferberlik halinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilecekler.
 
Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak Askerlik Kanunu'nun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülecek.
 
KKTC kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları, bu kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılacak.
 
Yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan vatandaşlığı kazanan Türk vatandaşları, askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilecek veya tabiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmış olduklarını belgeleyerek mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Bunların 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilecek.
 
-İzin, istirahat ve hava değişimi
 
İzin, İstirahat veya hava değişimine gönderilecek olan erbaş ve erlerin ne kadar süreyle izinli, istirahati veya hava değişimli olduklarını gösterir belge birlik komutanlıklarınca yükümlülere elden verilecek. Bu izinlerin dışında izin vermeye, Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu yetkili sayılacak. Bu izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilecek.
 
TSK'de koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında çevre sağlığı, kişisel sağlık ve hijyen, ilk yardım, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ile tütün ve madde kullanımının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okul sağlığı, sağlıklı beslenme, barınma ve giyinme, fiziksel performans ve etkinliklerin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin diğer tedbirler alınacak.
 
Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askeri öğrenciler, erbaş ve erler ile bunların adayları sağlık açısından, göreve uyarlık ve elverişlilik ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık raporu kontrolüne tabi tutulabilecek.
 
Kıta, karargah ve askeri kurum tabipleri kadrolarda gösterilecek. Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse aynı yerdeki diğer kıta, karargah veya askeri kurumlarda görevli bir tabip veya Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek.
 
Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sivil personel, hastalıklarını bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine bildirecek. Amirler öncelikle kendi kıta, karargah ve askeri kurumlarının tabiplerine gönderecek. Acil durumlarda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklı olacak.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından genel sağlık sigortalısı sayılmayanlar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerinden bakmakla yükümlü olan kişi sıfatıyla yararlanması mümkün bulunmayanların muayene ve tedavi masrafları ile tedavilerine bağlı nakil ve sevk giderleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.
 
- Muayene ve tedavi edilebilecekler
 
Kanunda, askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında sivil hastalar için ayrılan kontenjana tabi olmaksızın muayene ve tedavi edilebilecekler de şöyle sıralandı:
 
- Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, uzman erbaşlar ve bunların emeklileri ile kendi özel kanunlarında belirtilen yükümlülüklerini tamamlayarak istifa eden veya emeklilik mevzuatı gereği, diğer şartları sağlamalarına rağmen yaşla ilgili şartları sağlamamaları nedeniyle emeklilik haklarını elde edemeden ayrılanlar ve vefat etmiş olsalar dahi bunların eş, üstsoy, altsoy, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocukları.
 
- Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen yedek subay, erbaş ve erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri.
 
- Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erlerle bunların sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri ile dul ve yetimleri.
 
- SGK tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle okullarından ilişiği kesilen harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokulları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'na bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri öğrenciler ile bunların sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri, uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar nedeniyle okulları ile ilişkileri kesilenlerden ilişkilerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunu giderilinceye kadar tedavisi devam eden askeri öğrenciler.
 
- TSK'den ayrılan sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile kendi özel kanunları gereği sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri.
 
- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşleri.
 
- TSK adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan Emekli Sandığı Kanunu'na göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri ve bunların sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve bu şekilde temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan vazife malulü sayılmalarını gerektiren sebeplerle hayatını kaybedenler üzerinden dul veya yetim aylığı almakta olanların kendileri."
 
Yabancı devletlerin silahlı kuvvetler mensupları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uluslararası antlaşmalar ile taraflar arasındaki ikili anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak. Bunların dışında kalan yabancı uyruklu hastalar ise yine aynı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sivil hastalara tanınan kontenjanlar dahilinde sağlık hizmetlerinden yararlanacak.
 
-Askeri hakim ve savcı olamayacaklar
 
Yargılama sonunda haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin askeri hakimlik sınıfına alınmamaları öngörülüyor.
 
Buna göre, "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir suçtan hükümlü olmamak, ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak yahut bir suçtan yargılanıp da hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunmamak", askeri hakim ve askeri savcı olmak için aranan genel şartlar içinde yer alıyor.
 
Uzman doktor sınıfında istihdam edilecek adayların temininde uygulanacak azami yaş sınırı 35'e çıkarılıyor.
 
Teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki subayların kıta hizmet süreleri, kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda yönetmeliğe bırakılıyor. Verilen kıdem süreleri, bu sürelerden düşülecek.
 
Yeni ceza mevzuatına uyum amacıyla, terfi etmeye engel olmayan haller yeniden düzenleniyor. Kıdem alanlar, kazai veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, fuar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülecek. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmeyecek.
 
Harp okullarını bitirip de teğmenliğe naspedilmeden önce kamu davası açılanlardan öğrencilik hukukunu kaybetmeyecek şekilde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin teğmen naspedilebilmelerine imkan tanınması ve yedek subay okullarını bitirenlerin, bu okulları bitirdikleri ayın sonu yerine mezun oldukları tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilmeleri öngörülüyor.
 
Kanunla, nasıp düzenlenmesine engel olmayan hallerin yeni ceza mevzuatıyla uyumu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin mahkeme kararlarının nasıp düzeltilmesinde dikkate alınması amaçlanıyor.
 
Subayların infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk, hükümlülükte geçen sürelerinin açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıktan geçen süreleri, firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararıyla sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri kıdemden düşürülecek. Bu işlem, hükmün veya kararın kesinleşmesinin ardından derhal yapılacak.
 
Devletin şahsiyetine karşı suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubay ve subayların TSK ile ilişiği kesilecek.
 
-Açıkta bulunanların durumları her altı ayda bir değerlendirilecek
 
Açıkta bulunanların durumları her altı ayda bir değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda açıklarının kalkmasının gerektiği kanaatine varılması durumunda açıkları kaldırılacak.
 
Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına, duruşmanın tatiline, davanın düşmesine, kamu davasının reddine veya TSK ile ilişiği kesilmeyenlerin yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeden kaldırılacak.
 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilecek.
 
Bazı suçlardan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen astsubaylar subaylığa geçemeyecek.
 
Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel, Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmayacak. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.
 
Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimi, astsubay üst karargah hizmetleri eğitimi, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimleri ile yurtiçinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimine tabi tutulanların yükümlülüklerinin, benzer eğitime tabi tutulan diğer personel gibi uzatılması imkanı getiriliyor.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları olacak. Bu müddete yol dahil olmayacak. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.
 
Personele, yakınlarının ağır hastalığı nedeniyle verilen üç aylık refakat izni altı aya çıkarılıyor.
 
-Gerektiği durumlarda personel izinden çağrılabilecek-
 
TSK personeline yurtdışı izni vermeye yetkili olan makamlar, bu yetkilerini devredebilecek, yurtdışı izin süresi yıllık planlı izin süresi olarak yeniden düzenlenecek. Yıllık izinler senesi içinde kullanılacak. Ancak, hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri gelecek sene içinde verilebilecek. Bu müddet, hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek.
 
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, tugay ve eşiti komutan veya amirin onayıyla personel izinden çağrılabilecek.
 
Aylıksız izin süreleri subay ve astsubayların hizmetinden sayılmayacak.
 
Savaş, olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde personel izinden çağrılabilecek. Subay ve astsubaylara devlet memurlarına ödenen miktar, usul ve esaslarda doğum yardımı ödeneği verilecek.
 
Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar; mirasçılardan birine bırakılmamışsa, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu halinde kanuni mirasçılarına intikal edecek.
 
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren, proje ve sempozyumlarda başarılı olan askeri öğrencilere de ödül verilebilecek.
 
Ders ücreti ödenecek öğretim elemanlarına yardımcı doçentler, okullar arasına astsubay meslek yüksek okulları da ekleniyor.
 
Kanunla, seferde veya tatbikat maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylara, özlük haklarının ödenmesinde hangi rütbenin esas alınacağına ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılıyor.
 
Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyla barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden; önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlananlar hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanmayacak ve bu aylıkları aynı şekilde ödenecek.
 
-Sağlık tazminatı ödenecek
 
TSK'ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Bunlardan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlarınca döner sermaye gelirlerinden ödenenler de dahil olmak üzere herhangi bir ad altında ek ödeme yapılmayacak.
 
Subay ve astsubayların nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanı tarafından yapılacak.
 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı'nın en az dört yıl üye olarak görev yapan hakim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapacak.
 
TSK uçuş eğitimi teşkilleri dışındaki uçuş okulu veya kurslarında eğitim görenler ile buralardan mezun olanlar, pilot ve pilot adayı sayılarak uçuş tazminatı alabilecek. Bilfiil uçuş gerektirmeyen kadrolara atanan uçuş ekibi personeli, pilot, silah sistem subayları ve seyrüsefer subaylarına ödenen yıllık uçuş tazminatından yararlandırılacak.
 
Genelkurmay Başkanlığı'nca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'nca gerekli tedbirler alınacak.
 
Sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartıyla, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alabilecek. TSK'da Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen sivil pratisyen hekim ile diş hekimleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilecek.
 
-Uzman erbaşların izni
 
Uzman erbaşların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin alma hakları olacak. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.
 
Yakınları uzun süreli önemli bir hastalığa tutulan uzman erbaşlara verilen 3 aylık izin, istekleri halinde bir katına kadar uzatılabilecek. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda uzman erbaşların izinden geriye çağrılabilecek.
 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile ağır ve yüz kızartıcı nitelikteki suçlardan yapılan yargılama neticesinde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen uzman erbaş ve uzman jandarmanın sözleşmeleri feshedilecek; bu suçlardan ceza alanlar Harp Akademisine de giremeyecek; öğrenci olanlar ise akademi eğitiminden çıkarılacak.
 
Subay ve astsubaylarda olduğu gibi uzman erbaşların istek üzerine emeklilik, adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğü işlemlerinde Milli Savunma ve İçişleri Bakanları, yetkilerini devredebilecek.
 
Uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dışındaki devlet hizmetlerinde görevlendirilmeleri, TSK Personel Kanunu çerçevesinde yapılacak.
 
-NATO POL yeniden yapılandırılıyor
 
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın atıl kapasitesi ülke ekonomisi yararına değerlendirilecek. Başkanlığın görevleri arasına depolama ve iletim faaliyetleri de ekleniyor.
 
Başkanlığın Yönetim Kurulu, en az biri Genelkurmay Başkanlığı'ndan olmak üzere Milli Savunma Bakanı tarafından üç yıllık süre için belirlenecek, beş üyeden oluşacak. Bakan, üyelerden birini Yönetim Kurulu Başkanı seçecek. Başkan ve başkan yardımcıları Bakan tarafından, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanları, bölge ve işletme müdürleri başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından, diğer personel ise başkan tarafından atanacak.
 
Depolama ve iletim faaliyetleri çerçevesinde Başkanlığa gümrük antreposu işletme yetkisi veriliyor. Başkan yardımcısı sayısı ikiye indiriliyor.
 
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın depolama ve iletim faaliyetlerine lisans verilmesine ilişkin usul, esas ve muafiyetler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek.
 
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi halinde, verilecek lisanslarda sermaye şirketi olma şartı aranmayacak.
 
-Sözleşmeler uzatılacak
 
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, yan dal; tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini tamamlayan sözleşmeli subayların sözleşme süreleri, bu eğitimlerde geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu'nda yapılan değişiklikle, zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda, Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile zorunluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar ambalajlanmış içme suyu verilebilecek.
 
Meskun mahal dışında konuşlanan ve coğrafi şartlar, iklim koşulları veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle 24 saatten daha uzun süre birliğinden ayrılamayan personelin düzenli ve dengeli beslenme ihtiyacı, tayın bedelinden kesinti yapılmadan karşılanacak.
 
Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda 30 gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olma veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam 8 defa veya daha fazla disiplin cezası alan erbaş ve erlerin sözleşmesi feshedilecek.
 
Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı olacak. 15 günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün; olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmeyecek. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla personel izinden geriye çağrılabilecek.
 
Sözleşmeli erbaş ve erlerin adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerindeki Milli Savunma ve İçişleri Bakanları, onay yetkisini devredebilecek.
 
-Disiplin hükümlerinde değişiklik
 
Üst disiplin amirleri, fiilen sicil verme şartı aranmaksızın ceza verebilecek.
 
Bir aydan fazla süreli kurs ile bir aydan fazla üç aydan az süreli geçici görevlendirme durumlarında ceza verme yetkisi, personelin görevlendirildiği birlikteki amire tanınıyor.
 
Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulunda üye olarak Sicil Kıdem Şube Müdürü ve Yönetim Şube Müdürü yer alacak; Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri arasına Sahil Güvenlik Komutanı da ekleniyor.
 
Niteliği ve ağırlık derecesine göre izinsizlik cezasını gerektiren bazı disiplinsizlikler, disiplin amiri yerine öğrenci disiplin kurulları tarafından verilecek.
 
Disiplin kurulu işlemlerinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi amacıyla, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirine, disiplin kurulu tahkikatı işlemlerine ilişkin bazı yetkilerini askeri hakim sınıfından olan disiplin subayına devredebilecek.
 
Savunma için verilen süre 3-10 işgününden, ayırmayı gerektiren disiplinsizliklerde 3-5 işgününe, diğer disiplinsizliklerde ise 2-5 işgününe indiriliyor.
 
Verilen cezaya itiraz süresi 3 işgününden 2 işgününe, üst disiplin amirinin itirazı inceleme süresi 5 işgününden 3 işgününe indiriliyor.
 
TSK Disiplin Kanunu'na göre, gemilerde verilen cezalar ve hukuki yollarla ilgili süreler, geminin bağlı bulunduğu üsse, limana dönmesiyle başlayacak.
 
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar hizmetten men cezasının verilecek.
 
Bu maddelerin kullanımının aynı zamanda suç teşkil etmesi nedeniyle, kullanımın tıbbi olarak tespitine yönelik raporun, disiplin soruşturması sırasında aynı konuda adli soruşturma yürüten yetkili savcılıktan istenerek disiplin kurulu dosyasına eklenecek.
 
Erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerinin özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf tutulacak.
 
12 Mart 1971 tarihinden, kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura kararları ile TSK'dan ilişiği kesilenler de Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 100 liralık ek ödemeden yararlanabilecekler.
 

HABERE YORUM KAT