1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Milli Eğitime taşınmaz satma yetkisi
Milli Eğitime taşınmaz satma yetkisi

Milli Eğitime taşınmaz satma yetkisi

TBMM Genel Kurulunda, sanal mobil işletmecilerinden hazine payı alınması ve MEB'e ait şehir merkezindeki taşınmazları satma yetkisi veren tasarı kabul edildi.

A+A-

Yasaya göre, Telekomünikasyon Kurumu tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere; yetkilendirilen işletmeciler ile bu işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek.

Sanal mobil şebeke hizmeti işletmecilerinden alınacak hazine payı, gelecek dönemde lisans verilecek olan 3. nesil mobil telefon işletmecilerinden de tahsil edilecek.

Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme ve her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olacak. Lisans ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında da istemde bulunabilecek olan Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeciler ile bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her türlü inceleme ve denetim yapmaya yetkili olacak.

İşletmecilerin, Hazine payını yetkilendirme tarihinden itibaren her 1 yıllık süre içinde 3 defa süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü ödemenin vadesinin bitimini müteakip, Hazine Müsteşarlığının bildirimi üzerine, yetkilendirmesi 1 ay içinde iptal edilecek.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylara rütbe terfi veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları ödenecek. Uzman jandarmalar da aynı düzenlemeden yararlanacak.

-MEB TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR-

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların, Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ayrıca bu taşınmazlardan Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülenler, Maliye Bakanlığı tarafından özelleştirilmek üzere ÖİB'ye bildirilecek. Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca, özelleştirme kapsam ve programına alınacak. Bunların özelleştirilmesi sonucu elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra Hazineye aktarılacak.

Maliye Bakanı, taşınmazların satışından elde edilen gelirleri, bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydetme yetkisine sahip olacak.

-DÖNER SERMAYEDEN VERİLEN PAYLAR-

Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye, gayrisafi hasılatının en az yüzde 35'i o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılacak.

Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuvar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli personele paylaştırılacak.

Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık, yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının yüzde 200'ünü, diğer öğretim elemanları ile personel için ise yüzde 100'ünü geçemeyecek.

Bu oran; tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan personelden başhemşire için yüzde 200, diğerleri için yüzde 150, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için yüzde 200 olarak uygulanabilecek.

-SÖZLEŞMELİ PERSONELE YAPILAN ÖDEME-

Sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibariyle aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenecek. Emsali bulunmayan sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemeyecek. Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilecek ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının iki katını geçemeyecek.

Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının 10 katına kadar pay verilebilecek. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının yüzde 10'una kadar ayrıca pay verilebilecek.

-EMEKLİLİK İKRAMİYESİ-   

İş Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenebilmesi için iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması; sözleşmeli personel olarak geçen sürelere karşılık olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için de hizmet sözleşmesinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatına veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasına uygun olarak sona ermiş olması şart olacak.

Ancak ilgililere, her ne suretle olursa olsun daha önce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacak.

-TOKİ'YE İMAR PLANI YETKİSİ-

TOKİ Başkanlığı, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planları yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkili olacak. Bu planlar, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettirildiği tarihten itibaren 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek onaylanacak.

Belediyeler ve valilik tarafından 3 ay içerisinde onaylanmayan planlar, Başkanlık tarafından resen onaylanacak.

TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde şekil şartı aranmayacak.

TOKİ, bakanlıkların talebi ve kendisinin bağlı olduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapacak veya yaptıracak. Ayrıca TOKİ, depremle ilgili dönüşüm projeleri de gerçekleştirebilecek.

TOKİ'ye 1'i daire başkanı olmak üzere toplam 17 kadro ihdas edilecek.

-TOKİ'YE 140 MİLYON YTL'LİK ARSA-

TOKİ'nin afetzedelere yaptığı konutlar dolayısıyla oluşan alacakları ile Hazineye ait taşınmazların devri nedeniyle oluşan borçları, bütçenin gelir ve giderleriyle ilişkilendirilmeksizin mahsup edilecek. Mahsup işlemleri sonucunda oluşacağı belirtilen yaklaşık 140 milyon YTL'lik fark, Hazineye ait taşınmazların TOKİ'ye devredilmesiyle kapatılacak.

-ÖİB'NİN ELİNDEKİ TAŞINMAZLAR-

Hazinenin özel mülkiyetinde veya evletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere izin verilen taşınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar, imar lanı kararlarıyla başka amaca ayrılmayacak.

Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve araziler, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinleşecek.

İlgili kuruluşlar, bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren 5 yıl süreyle değiştiremeyecek. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı değikliğine ilişkin iş ve işlemler, Özelleştirme İdaresi Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanacak. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilecek.

-VATANİ HİZMET AYLIĞI- 

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarına veya bu kişilerin ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine, ilgili kamu kuruluşunun görüşü doğrultusunda vatani hizmet tertibinden aylık bağlanacak.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlardan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmayanlara, 30 günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak, dul eşlere, bu tutarın yüzde 75'i, diğer yakınlarına ise yüzde 50'si ödenecek.

 -MİLLİ PİYANGO VE ŞANS OYUNLARI-   

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, ''Hasılat'' ve ''Net hasılat'' tanımı yapılacak.

Hasılat, ''Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan KDV düşüldükten sonra kalan tutar'' olarak tanımlanırken, ''Net hasılat'' ise ''Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı'' ifade edecek.

Lisansın verilmesinden elde edilecek bedelden, Özelleştirme Fonundan karşılanan harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, Hazineye aktarılacak. Lisans sözleşmesi süresince elde edilen aylık hasılatın yüzde 3'ü lisans sahibi tarafından en geç izleyen ayın 15. günü mesai saati bitimine kadar idareye bildirim verilerek ödenecek. Lisans verilmesine ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.

İdarece, lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespit edilmesi halinde, gizlenen tutar 2 kat olarak ve söz konusu tutarların bildirilmesi gereken son gün ile ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süre gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte lisans sahibinden tahsil edilecek.

Lisans sahibi, gizlenen tutar üzerinden pay alamayacak.

İdare, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulamaya ve lisans sözleşmesini feshetmeye yetkili olacak. İlk yıl için idari para cezalarının uygulanmasında, İdarenin lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihten önceki takvim yılına ait hasılatı esas alınacak.

-KAYYUM TAYİNİ-

Vesayet makamı; bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla kayyum atanmasının gerektiği hallerde, bu kimselerin malları üzerinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup bulunmadığını mahallin en büyük mal memurluğundan araştıracak. Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması halinde, mahallin en büyük mal memurunu yönetim kayyumu tayin edecek.

Mallar üzerindeki yönetim görevi sona erinceye kadar, yönetim kayyumu tayin edilen en büyük mal memuru yerine vekalet eden veya atanan kimse de bir karara gerek kalmadan o makama tayin edilmiş sayılacak. Mal memuru kayyumluk yetki ve görevlerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla astlarına devredebilecek. Yetki devri, yetki devreden kayyumun sorumluluğunu kaldırmayacak.

Kayyum tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve icra işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunacak.

Kayyumlukla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi mali yükümlülüklerden müstesna tutulacak.

Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde 35'i; para, hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde 5'i oranında yönetim gideri kesilerek kayyum tarafından bir bankada açılacak hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan paralar, kayyum ve yetki devrettiği görevliler, davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç halinde kurulacak kayyumluk bürosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret ödemeleri ve kayyumluk bürosunun diğer giderleri için kullanılacak.

Mal memurlarının kayyumlukla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyumluk mallarının yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, bilişim hizmetini yürütmek ve 20 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri sınırlı, sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç duyulan okul, eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerini, Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında, TOKİ Başkanlığı ile düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde yaptırmakla görevli olacak.

-ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM GİDERLERİ-

Sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Bu özürlü bireylerin eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak, bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, 2 katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilecek. Bu fiiler, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince tekrar edilmesi halinde, kurum açma izinleri iptal edilecek.

  -TCDD LİMANLARININ ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ-

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce özelleştirilen TCDD limanlarından elde edilen gelirlerin (Mersin Limanı-775 milyon dolar) yüzde 60'ını karayollarının, yüzde 40'ını da demiryollarının yapım ve bakımı için ilgili kuruluşlarının bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen 15 gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ulaştırma Bakanlığı hesaplarına aktarılacak. Aktarılan bu tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçeye özel gelir kaydedilecek. Kaydedilen bu tutarların yüzde 60'ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40'ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı amacıyla TCDD'ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı karar verecek.

Maliye Bakanı, ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydedilmesinde de yetkili olacak.

-YÜZDE 1 PAY ALINACAK-

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilecek tüm hasılatın yüzde 1'i oranında pay alınacak.

Tarım ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatırımı yapmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanım izinlerinde, bu oran binde 1 olacak.

Kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar lehine sağlık, eğitim ve spor tesisi yapılması amacıyla tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinleri ile vakıflarca kurulan yüksek öğretim kurumlarına ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde hasılat payı alınmayacak.