1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Isçi ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak?
Isçi ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak?

Isçi ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak?

Bakanlar Kurulu'ndan zam kararı çıktı. Başbakan Yardımcısı Çiçek işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranını açıkladı

A+A-

Hükümet Sözcüsü Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýnda, iþçi ve BAÐ-KUR emeklilerinin maaþlarýnýn yýlýn ikici yarýsýnda, yüzde 7,2 oranýnda artýrýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný açýkladý.Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn yaptýðý açýklamada, toplantýda, iþçi ve BAÐ-KUR emeklilerinin maaþlarýna yýlýn ikici yarýsý için yapýlacak artýþlarýn görüþüldüðünü söyledi.Ýþçi ve BAÐ-KUR emeklilerinin maaþlarýnýn yýlýn ikici yarýsý yüzde 7,2 oranýnda artýrýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný bildiren Çiçek, þöyle devam etti: ''Böylece 2008 yýlýnda iþçi ve BAÐ-KUR emeklilerimizin maaþlarý toplam yüzde 9,3 oranýnda arttýrýlmýþ bulunmaktadýr. Bu hesaplama yapýlýrken, bilindiði gibi, hep ifade etmeye çalýþtýk, enflasyondan doðan bir sýkýntý varsa, bunu gidermeye çalýþýyoruz. Enflasyonun üzerinde maaþ artýþý veriyoruz. baþlangýçta belirlenen yüzdenin üzerine çýktýysa, aradaki fark ödeniyor. 2008 yýlýnda enflasyonun beklenenin üzerinde çýkmasý halinde, enflasyon farkýn aþrýca maaþlara yansýtýlacaðý da bugünkü toplantýda kararlaþtýrýlmýþtýr.''