1. HABERLER

  2. TV - DİZİ - MAGAZİN

  3. İnternet kotasında Adil kullanıma son veriiliyor
İnternet kotasında Adil kullanıma son veriiliyor

İnternet kotasında Adil kullanıma son veriiliyor

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak, firmaların tüketicilere uyguladığı AKN (adil Kullanım noktası) uygulamasının kademeli olarak son verilmesini kararlaştırdı.

A+A-

BTK tarafından yapılan açıklamada, AKN'nin 31.12.2018 sonrası tamamen kaldırılacağı bundan sonra hiç bir firmanın Limtisiz İnternet sloganıyla bu şekilde AKN uygulamasına ya da satış yapmasına son verilmesi. Ayrıca bugünden itibaren gece 02-ile 08 saatleri arasında AKN uygulamasının olamayacağı yönünde verdiği kararları kamuoyuna açıkladı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkân tanıyan ve Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulama içeren tarife ve paketlerin tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir.


Diğer taraftan, artan veri miktarı ve hız ihtiyacı nedeniyle AKN’li paketler sunulan veri miktarı ve AKN sonrası hız açısından tüketicilerce şikâyet konusu olabilmektedir. Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızları genel olarak 3 Mbps olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir. AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür.

Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek hazırlanan taslak düzenlemenin kamuoyu görüşlerine açılmasına karar verilmiştir. Anılan düzenleme ile; limitsiz/sınırsız olarak duyurulan AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;

 Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN değeri ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi,  Bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği şekilde yapılması,

 AKN değerinin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak erişim hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi hususlarının işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi planlanmaktadır. AKN veri miktarı ve AKN sonrası hız değerinde de iyileştirme yapılmasını öngören taslak düzenlemede;

 Mobil şebeke işletmecileri tarafından AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olarak uygulanması,  Sabit genişbant internet hizmetlerindeki AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılması,

 AKN kapsamındaki veri kullanım miktarının, hız dengesi de gözetilerek farklı seviyelerde belirlenmesi,

 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi,

 AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi amacıyla gerekli analiz ve çalışmaların işletmeciler tarafından 2 ay içinde yapılarak Kuruma sunulması BTK tarafından karara bağlanmıştır. Taslak düzenlemeye yönelik görüşler http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-KullanimNoktasi bağlantısı üzerinden BTK’ya gönderilebilecek olup tüketiciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işletmeciler ve sektördeki tüm paydaşların anılan taslak düzenlemeye katkı sunmaları, katılımcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir. 


​Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte internete bağlanan akıllı cihazların sayısı
(Tablet, Telefon, HD-4K TV vs.) ve bu cihazlar üzerinden erişilen veri miktarı artmış olup söz konusu
artışın doğal sonucu olarak bu içeriğe ulaşmada hız, çok önemli bir parametre haline gelmiştir. Diğer
taraftan işletmeciler “limitsiz” veya “sınırsız” şeklinde tanıtarak sundukları bazı tarife veya paketlerde;
şebekenin etkin şekilde yönetimi, şebekeye bağlı kullanıcıların birbirlerinin erişim hızlarını olumsuz
etkilememeleri, bir abonelik bağlantısı üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet sunularak hizmetin
suiistimal edilmesinin engellenmesi veya maliyetleri düşürme ve benzeri amaçlarla, bir kullanıcının
internet veri kullanım miktarının belirli bir orana ulaşması sonrasında kullanıcının internet erişim
hızının indirme (download) yönünde yeni fatura dönemine girilene kadar ya da paketin geçerli olduğu
sürenin sonuna kadar azami olarak belirli bir erişim hızına düşürülmesi şeklindeki Adil Kullanım
Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulamaya başvurabilmektedirler. Ancak son kullanıcıların hıza
olan taleplerinin artması ve belli ölçüde erişim hızlarında yaşanan olumlu gelişmelere mukabil
günümüzde sıklıkla kullanılan AKN uygulamalarının bu erişim hızlarındaki artışa uyum sağlayamadığı
anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, son yıllarda giderek artan veri trafik hacmi, internette içeriğin değişimi ve yüksek veri
tüketimine sebep olan video içeriğinin artış gösteriyor olması, akıllı cihazların yaygınlaşmasının da
etkisiyle kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle AKN sonrası daha
yüksek internet erişim hızlarına ve kullanım kotalarına ihtiyaç duyulması ve “limitsiz/sınırsız” ibareleri
ile satılan paketlerin AKN’li olmasının yanıltıcı görülmesine ilişkin Kurumumuza ve çeşitli mecralara
tüketici şikâyetlerinin iletildiği dikkate alınarak Kurumumuzca bir çalışma başlatılmış, konuya ilişkin
sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin görüşleri alınmış, dünya uygulamaları incelenmiş ve AKN
uygulamalarına yönelik düzenleme önerilerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.
Halen sabit genişbant internet hizmetlerinde uygulamada işletmeciler tarafından çoğunlukla AKN
sonrası erişim hızları 3 Mbps ile sınırlandırılmaktadır. Mobil genişbant erişiminde ise işletmeciler
tarafından tarife paketine göre farklı AKN sonrası erişim hızları uygulanmaktadır.
Bununla birlikte, yukarıda arz edilen hususlar göz önüne alınarak, yaşanan teknolojik gelişmeler ve
artan tüketici talep ve şikâyetleri nedeniyle hem sabit internet hem de mobil internet erişiminde AKN
sonrası veri indirme hızına yönelik belirliliğin sağlanması ve şeffaflığın sağlanarak tüketicilerin
bilgilendirilmesi açısından düzenleme ihtiyacının değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bahse konu değerlendirmeler neticesinde AKN (aynı kapsamda değerlendirilebilecek benzer isimler
dâhil) uygulamalarına ilişkin olarak;
1) Limitsiz/sınırsız olarak duyurulan ve AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde, tüketicilere
eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen;
 Söz konusu tarife ve paketlerin adlarının AKN uygulamasını içerecek şekilde belirlenmesi,
bu tarife ve paketlere ilişkin her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN uygulamasının
bulunduğu hususuna açıkça yer verilmesine,
2/2
 Söz konusu tarife ve paketlerin genel esaslarına ilişkin her türlü mecrada yapılan
bilgilendirmelerde AKN seviyesi ve AKN sonrasındaki erişim hızı başta olmak üzere konuya
ilişkin gerekli bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca
erişebileceği/fark edebileceği şekilde yapılmasına,
 Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile internet kullanımlarında AKN’nin % 80’ine ve %
100’üne ulaşıldığı ve AKN seviyesinin aşılmasını müteakip uygulanacak erişim hızı hakkında
ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmesine,
2) 1’inci madde’nin (c) fıkrası kapsamında yapılacak bilgilendirmelerin,
 Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerde
abonelerinin kısa mesaj hizmeti alabileceği herhangi bir mobil telefon numarasının kayıtlı
olmaması,
 GSM/IMT-2000/UMTS hizmeti sunan işletmecilerde abone cihazının kısa mesaj alımına
kapalı olması veya cihazın niteliği gereği kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmasının mümkün
olmaması,
durumlarında uyarı görseli, e-posta, akıllı çubuk, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle yapılmasına,
3) 1’inci ve 2’nci maddeler kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirmelerde güncellik bilgisinin
“Son X dakikalık/saatlik kullanımlar dahil olmayabilir”,“dd.mm.yyyy hh:mm itibariyle” ve benzeri
ifadelerle sağlanmasına,
4) 1’inci ve 2’nci maddeler kapsamındaki bilgilendirmelerin yapılmasının aboneler tarafından
istenmemesi halinde, işletmecilerin bu beyanı kayıt altına alarak abone talebini yerine
getirmesine,
5) Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri
indirme hızının en az 128 Kbps olacak şekilde belirlenmesine
yönelik kamuoyu görüşü alınmasını teminen Kurumumuz internet sitesinde otuz (30) gün süreyle
yayımlanması,
6) Sabit genişbant internet hizmetleri kapsamında uygulanan AKN koşullarının iyileştirilmesini
teminen İnternet Servis Sağlayıcılar ve Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından;
 AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılmasına yönelik analizlere,
 AKN uygulaması kapsamında faydalanılabilen veri miktarının hız/veri miktarı dengesi
gözetilerek makul bir seviyede artırılması durumunda, artırılan veri miktarlarının farklı
seviyelerdeki değerleri üzerinden maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere,
 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmediği ve
kullanıcıların söz konusu saatlerde paket lansmanında belirtilen erişim hızıyla internete
erişebilmelerine olanak sağlamaya yönelik uygulamalara ilişkin maliyet ve perakende ücret
açısından yapılacak analizlere,

 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son verilmesine yönelik yapılabilecek
çalışmalara ve konuyla ilgili analizlere

ilişkin işletmeci görüşlerini içeren bir çalışmanın işbu Kurul Kararının 1 ila 5 inci maddeleri için belirtilen
kamuoyu görüşü alma süresini müteakip en geç 2 ay içinde Kurumumuza sunulması

DİYARİNSESİ.ORG / ÖZEL HABER

HABERE YORUM KAT