1. HABERLER

  2. TEKNOLOJİ

  3. İnternet 15.99 YTL’ye düşünce...
İnternet 15.99 YTL’ye düşünce...

İnternet 15.99 YTL’ye düşünce...

TTNet, 4 GB kotalı, 1 megabit hızındaki internet aboneliğinin fiyatını 29 YTL’den 15.99 YTL’ye düşürdü. 4 milyon 700 bin mevcut abone çileden çıktı.

A+A-

Hurrriyet yazarý Erkan ÇELEBÝ'nin aktardýklarý...

TTNet, 4 GB kotalý, 1 megabit hýzýndaki internet aboneliðinin fiyatýný 29 YTL’den 15.99 YTL’ye düþürdü. Ancak, yapýlan bu indirimden sadece yeni üyelerin yararlandýrýlmasý, 4 milyon 700 bin mevcut aboneyi çileden çýkarttý. Türkiye çapýnda sayýlarý 77’ye ulaþan internet servis saðlayýcý kuruluþlardan bazýlarý da bunu fýrsat bilerek, kýzgýn TTNet abonelerini kapmak için cazip kampanyalarý anýnda uygulamaya koydu.ÝNTERNETE 8 kat daha hýzlý baðlanýlmayý saðlayan VDSL2 uygulamasýný baþlatan Türk Telekom, 10 temmuz tarihinden itibaren de TTNet abonelerine yönelik olarak "Ýnternete hoþ geldin" sloganýyla yeni bir kampanya baþlattý. TTNet, bu kampanya çerçevesinde, 4 GB kotalý, 1 megabit hýzýndaki internet aboneliðinin fiyatýný 29 YTL’den 15.99 YTL’ye düþürdü. Ancak, yapýlan bu indirimden sadece yeni üyelerin yararlandýrýlmasý, sayýlarý 4 milyon 700 bine ulaþan TTNet abonelerini çileden çýkardý. Buna da, yeni abonelerin aylýk 15.99 YTL karþýlýðýnda internete baðlanýrken, mevcut abonelerin 29 YTL’den baðlanmak zorunda kalmasý yol açtý.TTNet abonelerinin tepkisini çeken bu uygulama, 48’i Ýstanbul’da olmak üzere sayýlarý 77’yi bulan internet servis saðlayýcý kuruluþlarý da harekete geçirdi. Bazý internet servis saðlayýcý kuruluþlar, Türk Telokom’a kýzan TTNet abonelerini kapmak için peþ peþe cazip kampanyalar uygulamaya koydu. 29 YTL’lik 1024 kpbs balantý hýzýndaki 4 GB kotalý abonelik bedellerini 18.99 YTL’ye kadar çekerek, TTNet’ten kaçan aboneleri yakalama yolunu seçti.Yeni abone1 Temmuz’dan itibaren internette "jet hýzýyla sörf dönemi"ni baþlatan Telekom’un VDSL2 hizmeti sayesinde baðlantý hýzý 8 kat daha hýzlý oluyor. 100 bin abonenin yararlanabileceði bu hizmet, 700 megabite büyüklüðündeki bir VCD filminin, 4 dakikada bilgisayara indirilmesine imkan tanýyor. Ancak, aylýk abonelik ücretinin 98 YTL ile 128 YTL arasýnda deðiþmesi, bu uygulamanýn interneti þu anda sadece bilgilenme, araþtýrma, alýþveriþ ve bankacýlýk iþlemlerinde kullananlar için cazip olmaktan çýkarýyor.Arkadaþýmýz Meltem Kara’nýn yaptýðý araþtýrmaya göre Türk Telekom, TTnet’e yeni aboneler kazandýrmak için "Ýnternete Hoþ Geldin" kampanyasýný devreye soktu. Bu kampanya kapsamýnda ADSL’e 24 ay abone olanlara, 4 GB kotalý 1 megabit hýzýndaki baðlantýnýn aylýk ücretini 29 YTL’den 15,99 YTL’ye indirdi. 39 YTL olan 6 GB kotalý 1 megabitlik baðlantýyý 20.99’YTL’ye, 49 YTL olan limizsiz baðlantýyý da 27.99 YTL’ye çekti. 4 megabitlik limitsiz baðlantýnýn ücreti de 89 YTL’den 47.99 YTL’ye düþtü.Ancak, tüm ADSL tarife paketleri için geçerli olan bu kampanyadan sadece yeni abone olacak bireysel ADSL müþterilerinin yararlanmasýna izin verildi. 9 Temmuz 2008 tarihinden itibaren ADSL hattýný iptal ettirip, yeni uygulamadan yararlanmak isteyenler ise kampanya dýþý býrakýldý. Bu da anýnda tepkilere yol açtý.Ekonomik deðilKampanyadan mevcut aboneleri yararlandýrmanýn ekonomik açýdan mümkün olmadýðýný savunan TTNet yetkilileri, 9 Temmuz tarihinden itibaren ADSL ve geniþ bant internet kullanýmýnýn yurt çapýnda teþvik edilmesi ve pazarýn büyütülmesi amacýyla yeni müþterilere yönelik, toptan seviyede uygulanmak üzere Servis Saðlayýcýlara ADSL Toptan Promosyonu’nun baþlatýldýðýný belirtiyor. TTNet’ten yapýlan açýklamada; "TTNet, toptan seviyede uygulanan bu promosyonu, yeni abonelerine yansýtabilmek amacýyla, ’Ýnternete Hoþ Geldin’ kampanyasýný düzenledi. Türk Telekom’un toptan seviyedeki promosyonunun sadece yeni müþterileri kapsamasý nedeniyle, eski abonelere de ayný koþullarda kampanya uygulanmasý ekonomik olarak mümkün bulunmuyor. Mevcut abonelerin büyük çoðunluðu da TTNet’in daha önce sunmuþ olduðu benzer kampanyalardaki avantajlardan faydalanarak TTNet ailesine katýlmýþlardý" denildi.Ýndirim hakkýTTNet’in düzenlediði kampanyadan yararlanamayan abonelerin baþka servis saðlayýcýlara gitmemesi için de bir kampanyasý bulunuyor. TTnet’in, mevcut müþterilerine yönelik Turbo Ýndirim sloganýyla uygulamaya koyduðu kampanyadan, 24 ay aboneliði taahhüt edenler yararlanabilecek. Bu abonelerin internet baðlantý ücretlerinden 12 ay süreyle yüzde 12 indirim yapýlacak.TTNet’in indirimli tarifeleri (YTL)Tarife Paketi - Mevcut Tarife - Modemsiz - Kablolu Modem - Kablosuz Modem1 Megabit 4 GB - 29 - 15.99 - 16.99 (3 ay) - 16.99 (2 ay)1 Megabit 6 GB - 39 - 20.99 - 21.99 (3 ay) - 21.99 (2 ay)2 Megabit 6 GB - 49 - 27.99 - 28.99 (3 ay) - 28.99 (2 ay)1 Megabit Limitsiz - 49 - 27.99 - 28.99 (3 ay) - 28.99 (2 ay)2 Megabit Limitsiz - 69 - 36.99 - 37.99 (3 ay) - 37.99 (2 ay)4 Megabit Limitsiz - 89 - 47.99 - 48.99 (3 ay) - 48.99 (2 ay)

Hürriyet