1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Genelkurmay Yalanladi
Genelkurmay Yalanladi

Genelkurmay Yalanladi

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı yaptığı açıklamada, 'Ergenekon soruşturmasında savcılıktan herhangi bir bilgi ve belge istemedik' denildi.

A+A-

Genelkurmay Baþkanlýðý Askeri Savcýlýðýndan yapýlan açýklamada, ''Genelkurmay Askeri Savcýlýðýnca (Ergenekon Soruþturmasý) bu konuda yürütülen bir soruþturma bulunmamakta olup, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan da bilgi ve belge talep edilmemiþtir'' denildi.

Genelkurmay Baþkanlýðý Askeri Savcýlýðýnýn yazýlý açýklamasýnda, dün ve bugün bazý basýn-yayýn organlarýnda ''Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn gündemdeki bir soruþturma ile baðlantýlý olduklarý iddiasýyla bazý muvazzaf askeri personel hakkýnda Genelkurmay Baþkanlýðýna bildirimde bulunulduðu, ayrýca Genelkurmay Askeri Savcýlýðýnýn da konu hakkýnda ayrý bir soruþturma yapmak amacýyla gerekli tüm bilgi ve belgeleri Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan talep ettiði'' þeklinde haberlerin yer aldýðý anýmsatýldý.

Açýklamada, þu hususlara yer verildi:

''Genelkurmay Askeri Savcýlýðýnca bu konuda yürütülen bir soruþturma bulunmamakta olup, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan da bilgi ve belge talep edilmemiþtir.

Ancak, adli ve askeri yargý arasýnda yasal mevzuat çerçevesinde sürdürülen iþbirliði kapsamýnda Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yapýlan aramalarda el konulan ve 09.07.2008 tarihli yazý ile resen Genelkurmay Askeri Savcýlýðýna gönderilen belgelerin niteliklerinin ve askeri yargýyla ilgisinin olup olmadýðýnýn belirlenmesi maksadýyla incelenmesine devam edilmektedir.''