1. HABERLER

  2. DIŞ HABERLER

  3. Bush'tan iki firma için destek çağrısı
Bush'tan iki firma için destek çağrısı

Bush'tan iki firma için destek çağrısı

Bush, ABD'nin en büyük konut finansman şirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac'e destek olmak için hazırlanan yasayı onaylaması için Kongre'ye hızlı hareket etmesi çağrısında bulundu.

A+A-

ABD Baþkaný Bush, Beyaz Saray'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, ''Sanýrým temelde mali sistem saðlam. Çok fazla tedirginlik olduðunu anlýyorum. Ekonomi büyüyor ve verimlilik yüksek. Ticaret ayakta. Ýnsanlar çalýþýyor'' dedi.

Birçok ekonomistin aksine ABD ekonomisinin durgunlukta olmadýðýný, ekonominin içinde bulunduðu durumun durgunluðun geleneksel tanýmýna uymadýðýný belirten Bush, ''Ekonomist deðilim, ancak büyüdüðümüze inanýyorum. Ýyimserim, ekonomi için birçok olumlu þey olduðuna inanýyorum'' diye konuþtu.

Ýki konut finansman þirketinin ABD'nin konut finans sisteminde merkezi rol oynadýðýný belirten Bush, hükümetin bu þirketlere hissedarlarýnda kalmasý gerektiði için yardým ettiðini bildirdi.

''Hükümetin þirketleri mali destek vererek kurtarmasý gerektiðini düþünmüyorum'' diyen Bush, artan petrol fiyatlarý, konut piyasasýndaki sorunlar, konut fiyatlarýnýn düþmesi nedeniyle birçok Amerikalý ailenin zor günlerden geçtiðini ifade etti.

Bush, Fannie Mae ve Freddie Mac'in içinde bulunduðu sýkýntýlar ve hükümetin IndyMac Bank'a el koymasýna raðmen, mevduat sahiplerinin kaygýlanmamasý gerektiðini, çünkü hükümetin mevduatlara 100 bin dolara kadar garanti verdiðini belirtti.

Demokratlarýn kontrolündeki Kongre'ye kendisinin yaptýðý gibi, ABD'nin petrol üretimini artýrmak için kýta sahanlýðýnda sondaj çalýþmalarý yasaðýný kaldýrmasý çaðrýsýnda da bulunan Bush, ABD'nin petrol üretimini artýracak kýta sahanlýðýndaki sondaj çalýþmalarýnýn yýllar alacaðýný bildiðini, en azýndan ithal petrole baðýmlýðý azaltmak için ABD halkýný doðru yöne sevk edeceðini söyledi.

Bush, ''Kýsa dönemli çözüm yok. Baþkanýn sihirli deðneði yok'' diye konuþtu.

-HAZÝNE BAKANI-

Bu arada Hazine Bakaný Henry Paulson, ABD yönetiminin, Freddie Mae ve Freddie Mac'in kredilerini artýrmak ya da bu iki þirketin hisselerini almak için acil bir planý olmadýðýný söyledi.

Paulson, ABD Senatosu Bankacýlýk Komitesinde yaptýðý konuþmada, Hazine ve ABD Merkez Bankasý'nýn (Fed) hafta sonu birlikte hazýrladýðý destek planýnýn, gerekli olmasý durumunda destek olarak devreye sokulmasýnýn amaçlandýðýný ifade etti.

Paulson, hükümetin bu iki þirkete mali destek vermesi halinde, bunun Amerikalý vergi mükelleflerini koruyacak koþullar altýnda olacaðýný belirtti.

AA