1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Baba olacaklar, bu yaşa dikkat etsin
Baba olacaklar, bu yaşa dikkat etsin

Baba olacaklar, bu yaşa dikkat etsin

Fransa�da 12 bin erkek üzerinde yapılan araştırma erkeklerin 35 yaşından sonra doğurganlıklarının azaldığını ve tıpkı kadınlar gibi erkeklerin de menopoza girdiğini ortaya koydu...

A+A-

Kadýnlar gibi erkekler de menapoza giriyor...

Frans'da yapýlan bir araþtýrma erkeklerin 35 yaþýndan sonra doðurganlýklarýnýn azaldýðýný ortaya koydu. Yani özetle erkekler de menopoza giriyormuþ. Erkekte sadece doðurganlýðýn kaybý açýsýndan kullanýlan 'menopoz'un yaný sýra cinsel isteksizlik, sinirlilik, halsizlik, aþýrý duygusallýk, alýnganlýk, saç yitimi ve kilo alýmý gibi hormonlara baðlý olumsuz etkiler de yine 35'ten sonra baþlýyor ama bu semptomlarýn týptaki adý 'Andropoz'. Bilim dünyasý kadýnlarýn olduðu kadar erkeklerin de biyolojik bir saatleri olduðu ve 30'lu yaþlarýn ortalarýnda teklemeye baþladýðý yönünde kanýtlara ulaþtýklarýný açýkladý.

GEBELÝK VE BABANIN YAÞI

Fransa'daki bir tüp bebek merkezinin çocuk sahibi olmada güçlük çeken çiftler üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre, babanýn 40 yaþýn üzerinde olmasý, annenin gebe kalma þansýný yok edecek kadar azaltýyor. "Eylau" adlý merkezden Stephanie Belloc, annenin yaþýnýn gebelikte önemli olduðunun bilindiðini, ancak ilk kez babanýn yaþýnýn da anneninki kadar önemli rol oynadýðýnýn görüldüðünü belirtti.

2002-2006 yýllarýnda, aþýlama yöntemi uygulanmýþ 12 bin 200 çifti gözlemleyen araþtýrmacýlar, annenin yaþýnýn gebe kalma ihtimaliyle yakýndan baðlantýlý olduðunu (30 yaþýndan önce gebe kalma oraný yüzde 14.5, 42 yaþýndan sonra yüzde 8,9) ve düþük oranýnda da rol oynadýðýný (30 yaþýnda önce yüzde 11.1, 42 yaþýndan sonra yüzde 46.4) belirledi.

40'INDA ÝÞ BÝTÝYOR

Belloc, erkeklerin 40 yaþýn üzerinde olmasýnýn olumsuz etkilerinin görüldüðünü ve düþük oranýnýn arttýðýný vurguladý. Gebe kalma oraný, babanýn yaþý 30'un altýndayken yüzde 12.3, 45'in üzerindeyken yüzde 9.3, düþük oraný ise babanýn yaþý 30'un altýndayken yüzde 13.7 ve 45'in üzerindeyken 32.4 olarak hesaplandý. Biyolog Belloc, araþtýrmanýn ilk kez babanýn yaþý ve aþýlama yönteminin sonucu arasýnda sýký bir bað olduðunu gösterdiðine dikkati çekti.