1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Ahmet Sayar: Tefecinin kucağına düştük
Ahmet Sayar: Tefecinin kucağına düştük

Ahmet Sayar: Tefecinin kucağına düştük

Çözüm süreci ve teşvikler Doğu'yu yatırım için cazip kılarken sanayici para bulamamaktan şikayetçi. Diyarbakır TSO Başkanı Sayar, “Kârlarını kredi olarak kullandırmıyorlar” dedi.

A+A-

İs­tan­bul Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Er­dal Bah­çı­va­n'­dan son­ra Di­yar­ba­kır Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (DTSO) Baş­ka­nı Ah­met Sa­yar da ban­ka­lar­dan dert yan­dı. Ban­ka­la­rın böl­ge­de cid­di kâr­lar sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Sa­yar, bu kâr­la­rın sa­na­yi­ci­ye kre­di ola­rak kul­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ban­ka­lar­la gö­rü­şe­ce­ğiz
Böl­ge sa­na­yi­ci­si­nin fi­nans­man sı­kın­tı­sı ya­şa­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Sa­yar, “Ü­ye­le­ri­miz ya yük­sek fa­iz­li kre­di kul­lan­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar ya da te­fe­ci­le­rin eli­ne dü­şü­yor­la­r” de­di.

Te­mi­nat ola­rak ban­ka­ya ve­ri­len ar­sa ve gay­ri­men­kul be­del­le­ri­nin dü­şük gös­te­ril­di­ği­ni kay­de­den Sa­yar, şöy­le de­vam et­ti:“Ay so­nun­da ban­ka­lar­la bir ara­ya ge­le­ce­ğiz. Böl­ge­de az kre­di ve­ri­yor­lar ama çok kâr edi­yor­lar. Bu­nu böl­ge in­sa­nı mu­ha­fa­za­kâr ol­du­ğu için 'pa­ra­la­rı­nı va­de­siz he­sap­lar­da tu­tu­yor­la­r' şek­lin­de açık­lı­yor­lar. Ama biz bu­na inan­mı­yo­ruz.”

Gülle karşılayacağız
Güneydoğu ziyareti kapsamında Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret eden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan kırmızı gülle karşılandı. Ziyarette sanayiciyi destekleyici mesajlar aldıklarını ifade eden Bahçıvan, “Biz de onları İstanbul'da güllerle karşılamak isteriz” dedi. Bahçıvan, bölgeye ilk defa bu kadar moralli bir gezi gerçekleştirdiklerini söyledi.

4 bin kişiye iş imkanı
Çö­züm sü­re­ci­nin böl­ge­de ya­tı­rım or­ta­mı­nı ha­re­ket­len­dir­di­ği­ni ifa­de eden Sa­yar, 102 fir­ma­nın ya­tı­rım için sı­ra­da bek­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Sa­yar, Di­yar­ba­kır OS­B'­de 188 hek­tar­lık ye­ni ara­zi­yi bu fir­ma­la­ra tah­sis ede­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. 102 baş­vu­ru için­de mo­bil­ya, gı­da, otel ve teks­til ya­tı­rım­ları var. 4 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak bu ya­tı­rım­lar ara­sın­da İs­kur ve Boy­dak grup­la­rı­nın ya­tı­rım­la­rı da var.

HABERE YORUM KAT